kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2007/2478 E., 2008/4196 K.
 • FAİZ VE MASRAFLAR
 • KOOPERATİF
 • MAHSUP

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 84 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Antalya Asliye Birinci Ticaret

  Mahkemesi)'nce verilen 03.11.2006 tarih ve 2003/1205-2006/522 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, davalının ortağı olan müvekkili hakkında ihraç kararı verildiğini, bu kararın yerinde olmadığını, ihtarnamelerin usulüne uygun bulunmadığını, tüm aidatları ödediğini, bir borcunun olmadığını ileri sürerek, ihraç kararının iptaline, davalı kooperatife 2.533.742.437 TL borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, ihraç kararının usulüne uygun olduğunu, davacının yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, ortakların ödemelerinin öncelikle faiz ve masraflara sayılacağı yönünde genel kurulca alınan bir karar olmadığı, fiili bir uygulamanın da bulunmadığı, yapılan ödemelerin öncelikle aidatlardan mahsubu ile hesaplama yapıldığı, ihtarname tarihleri itibariyle davacının aidat borcunun bulunmadığı,

  ikinci ihtarname tarihi itibariyle 44.75 YTL gecikme faizi borcunun tespit edildiği, ihtarnamelerin gerçek borç durumunu yansıtmadığı, bu yönüyle usulsüz olduğu gerekçesiyle, davacı hakkındaki ihraç kararının iptaline, ikinci ihtarname tarihine göre 44.75 YTL gecikme faizi dışında borcunun bulun-madığının tespitine karar verilmiştir.

  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

  1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davalının, ihraca esas ihtarnamelerde ana sözleşmenin 14. maddesine uygun şekilde muacceliyet koşulu gerçekleşmemiş aidatları da talep etmesinin yerinde olmamasına, bu yönüyle de ihtarnamelerin usulsüz bulunmasına göre, davalı vekilinin ihraç kararının iptaline yönelik temyiz itirazlarının reddiyle, mahkemenin kararının bu yönüyle onanması gerekmiştir.

  2-Ancak, davacı ortağın borçlu olmadığının tespitine ilişkin istemiyle ilgili olarak hükme esas alınan raporda davacının ödemeleri ilk önce aidat borcuna sayılarak hesaplanmıştır. BK'nın 84. maddesi uyarınca bir borcun ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde yapılan ödemelerin ilk önce faiz ve masraflara sayılmasını isteme hakkı, alacaklıya aittir. Yapılan ödemelerin ilk önce aidat borcuna sayılacağı yönünde genel kurulunda alınmış bir karar yoktur. Bu durum karşısında, yapılan ödemelerin ilk önce faize ve masraflara sayılması suretiyle yapılacak hesaplamaya göre bu istemin değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin ihraç kararının iptaline yönelik temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ihraç kararına yönelik kısmının (ONANMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına (BO-ZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 31.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA