kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2007/8591 E., 2008/12079 K.
 • İTİRAZ
 • SİCİLDE TERKİN TALEBİ

   

 • 4/8604 S. TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ [ Madde 31 ]
 • 4/8604 S. TİCARET SİCİLİ TÜZÜĞÜ [ Madde 38 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 30 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 36 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada Biga Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 16.01.2007 tarih ve 2006/295-2007/1 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı, Tasfiye Halinde S.S. D... Yapı Kooperatifinin üyesi olduğunu, kooperatifin adının başındaki "tasfiye halindeki" sözcüklerin terkini talebiyle Ticaret Sicil Memurluğuna başvurduğunu, bu başvurunun 18.05.2006 tarihinde reddedildiğini ileri sürerek, kooperatifin adının başındaki "tasfiye halinde" sözcükle-rinin terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı temsilcisi davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece iddia, savunma, dosya kapsamına göre, terkin talebinin kooperatif yetkilileri tarafından 01.08.2002 de yapıldığı ve ticaret sicilince 05.08.2002 tarihinde reddedildiği, TTK 30. maddesi gereğince talebin tüm ilgililer tarafından yapılmış olduğunun kabulü gerektiği, davacının itiraz süresinin 05.08.2002 tarihinden başlayacağı, bu sebeple davacının itirazının süresinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  Kararı davacı temyiz etmiştir.

  İstek, TTK'nun 36. maddesi uyarınca davacı kooperatif ortağı tarafından yapılan terkin başvurusuna yönelik olarak, davalı sicil memurluğunca verilen 18.05.2006 tarihli karara itiraza ilişkindir.

  Bilindiği üzere, TTK'nun 36. maddesinde, sicil memurluğunca verilen kararlara karşı, ancak, "ilgililer" tarafından mahkemeye itiraz edilebileceği öngörülmüş olup, maddede sözü edilen "ilgililer" tabirinden anlaşılması gereken somut olay bakımından, Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 38/4. maddesi delaletiyle uygulanması gereken anılan Tüzüğün 31/3. maddesinde belirtildiği üzere, tüzel kişiliği bulunan dava dışı kooperatifin yetkili organ ve temsilcileridir. Davacının kooperatif ortağı olmaktan öte bir sıfatı bulunmadığı anlaşılmakla sicil memurluğunca, istemin salt bu nedenle reddi gerekirken kooperatif ana sözleşmesinin 85. maddesine temasla istemin reddedilmiş olması hatalı ise de, bu karar, sonucu itibariyle doğrudur.

  Bu durumda, mahkemece, bu gerekçelerle davanın reddi gerekirken, davacının yasa ve tüzükte belirtilen "ilgililer" arasında olmadığı gözden kaçırılarak, TTK'nun 30/2. maddesine atfen, istemin süresinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi yerinde değil ise de, sonucu itibariyle doğru olan hükmün, değişik bu gerekçe ile onanmasına karar vermek gerekmiştir.

  Sonuç: Açıklanan nedenlerle, sonucu itibariyle doğru olan mahkeme kararının (ONANMASINA), 31.10.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA