kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2009/5517 E., 2010/11745 K.
 • MADDİ TAZMİNAT
 • ZAMANAŞIMI

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 126 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 386 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Bandırma İkinci Asliye Hukuk

  Mahkemesi)'nce verilen 27.11.2008 tarih ve 2008/17-2008/346 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı temsilcisi tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkilinin 1999 ve 2000 yıllarına münhasır olmak üzere davalıya ait iskeleden gemilerin tahmil ve tahliyesi işini üstlendiğini, sözleşmeye aykırı şekilde üç adet gemiyi kendisinin ve davanın ihbar edildiği şirketlere tahliye ettirdiğinin ortaya çıktığını, müvekkilini zarara uğrattığını ileri sürerek, şimdilik 7.000.00 YTL tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, davacı ile iki ayrı sözleşme yapıldığını, sonuncu sözleşmenin süresinin 31.12.2000 tarihinde son bulduğunu, talebin 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğunu, esastan da davanın reddinin gerektiğini savunmuştur.

  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında gemi tahmil ve tahliyesi hususunda sözleşmeler imzalandığı, bunların 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin olduğu, tahmil ve tahliye sözleşmesinin niteliğinin BK'da tarif edilmediği, genel nitelikte bir sözleşme olduğu, davalının eser sözleşmesi olduğunu savunduğu, oysa eser sözleşmesi niteliğinde bulunmadığı, ister eser sözleşmesi olsun ister alelıtlak vekalet sözleşmesi niteliğinde bulunsun 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu, sözleşmenin fesih tarihi dikkate alındığında bu sürenin dolduğu gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

  Kararı, davacı temsilcisi temyiz etmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve taraflar arasındaki ilişkinin BK.nun 386/2. maddesi kapsamında vekalet hükümlerine tabi iş görme sözleşmesi olarak nitelendirilmesinin gerekmesine, anılan Kanunun 126. maddesi uyarınca alacağın 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olmasına, istemin zamanaşımına uğradığının anlaşılmasına göre, davacı temsilcisinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı temsilcisinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün (ONANMASINA), temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 22.11.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA