kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2009/7321 E., 2009/8215 K.
 • CMR KONVANSİYONU
 • TAŞIYICININ SORUMLULUĞU

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 409 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 12.07.2006 gün ve 2004/466-2006/225 sayılı kararı bozan Daire'nin 29.01.2009 gün ve 2007/4530-2009/925 sayılı kararı aleyhinde davalı H... Gaz San.Tic.Ltd.Şti. vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

  Davacı vekili, davacının sigortalısına ait emtiayı Irak'a nakletmeyi üstlenen H... Gaz Ltd.Şti.'nin taşımayı sürücüsü davalı Fevzi olan davalı Süleyman'a ait araçla yaptırdığını ancak emtianın alıcısına teslim edilemediğini ileri sürerek sigortalıya ödenen zarar tutarı 32.000.000.000 TL'nin dava tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

  Davalı Süleyman hakkındaki dava HUMK 409 maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına kararı ile sonuçlanmıştır.

  Davalı H... Gaz Ltd.Şti. vekili davanın reddini savunmuş, davalı Fevzi davaya cevap vermemiştir.

  Mahkemece yapılan yargılama neticesinde davalı H... Gaz Ltd.Şti. hakkındaki davanın reddine, davalı Fevzi ve yönelik davanın kabulü ile 32.000 YTL'nın dava tarihinden itibaren avans faiziyle bu davalıdan tahsiline karar verilmiş, davacı vekilinin temyizi üzerine hüküm Dairemizin 29.01.2009 tarihli ilamında yazılı gerekçelerle davacı yararına bozulmuştur.

  Davacı H... Gaz Ltd.Şti. vekili karar düzeltme istemiştir.

  Dava taşıma sigorta poliçesine dayalı rücuen tazminat istemine ilişkindir.

  Mahkemece davanın davalı H... Gaz Ltd.Şti. yönünden reddine dair verilen kararın dairemizce bozulması üzerine, davalı H... Gaz Sanayi ve Taşıma Ltd.Şti. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

  Davacının sigortalısına ait emtianın davalı şirketin imzaladığı taşıma sözleşmesi gereğince Irak'a taşınmak üzere teslim edildiği ve fiilen taşımayı yapan alt taşıyıcı tarafından Irak'a götürülmeyip yurt içinde satıldığı konusu taraflar arasında ihtilafsızdır. Bu nedenle CMR Konvansiyonun 1. maddesi uyarınca bu taşımaya aynı konvansiyon hükümleri uygulanması gerektiği halde her nasılsa bozma kararında sözleşme hükümlerinin geçerliliği ve taşıyıcının sorumluluğunun kapsamı bakımından Türk Ticaret Kanunu ve maddelerinin gerekçe gösterilmesi doğru olmamıştır. Ancak davada uygulaması gereken CMR Konvansiyonunun 17. maddesine göre taşımacı yükü teslim aldığı andan teslim edinceye kadar yükün kısmen veya tamamen kaybından doğacak hasarlardan sorumludur. Yine CMR 41/1 maddesi uyarınca bu sözleşme hükümlerini doğrudan doğruya ve dolayısıyla ihlal eden her türlü koşul hükümsüzdür. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre "özellikle taşımacının lehinde sigorta tazminatı veya herhangi benzer madde veya kanıtlama zorunluluğunu değiştiren herhangi bir madde yersiz ve hükümsüzdür." Bu madde gereğince primleri gönderen, taşıtan veya alıcı tarafından ödenen ve kayıp ve hasardan dolayı taşımacının sorumluluğunu kaldıran sigorta CMR.'nin 41.2 madde uyarınca geçersiz olacaktır. Bu nedenle davacının sigortalısı ile davalı şirket arasında yapılan taşıma sözleşmesinin 3.13. maddesindeki taşıtana nakliyecinin sorumluluğunu kapsayacak şekilde sigorta yapma yükümlülüğü şartı geçersiz olduğu gibi, aynı sözleşmenin yükleme tarihinden itibaren 8 gün içinde boşaltma noktalarına malın teslim edilmemesi halinde taşıyanın mal bedelini ödeyeceğine dair 3.17. malın teslim alındığı tarihten teslim edilmesine kadar oluşabilecek her türlü eksik teslim ve teslim edilmemesinden davalı taşıyıcının sorumlu olacağına dair 5. maddesi karşısında kayıp nedeniyle sigortalısı taşıtana ödeme yapan davacı sigortacının davalı taşıyıcıya rücu edemeyeceğinin kabulü mümkün olmayıp aksi görüş ve yazılı gerekçeyle davanın reddine dair verilen mahkeme kararının bozulması açıklanan bu gerekçeyle yerinde bulunduğundan davalı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilin karar düzeltme isteminin REDDİNE, alınması gereken 32,30 TL. karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nun 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 170,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 03.07.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA