kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2009/3834 E., 2009/4928 K.
 • İHTİYATİ HACİZ
 • İTİRAZ SEBEPLERİ
 • ZAMANAŞIMI

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 265 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 726 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi)'nce verilen 29.01.2009 tarih ve 2008/1616-2008/1616 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

  İhtiyati haciz isteyen vekili, borçlunun müvekkiline bir adet çek verdiğini, çekin bankaya ibraz edildiğinde karşılığı olmadığının görüldüğünü, borçlunun mallarını kaçırmasından endişe edildiğini ileri sürerek, ihtiyati haciz kararı verilmesini istemiştir.

  Mahkemece verilen ihtiyati haciz kararına karşı borçlu şirket vekili, çekin zamanaşımına uğrayarak kambiyo senedi vasfını yitirdiğinden bahisle ihtiyati hacze itiraz etmiştir.

  Mahkemece, İİK'nın 265 ve TTK'nın 726. maddesi gereğince borçlunun zamanaşımı itirazının kabulü ile ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.

  Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

  İİK'nın 265. maddesinde, ihtiyati hacze itiraz nedenleri tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar; mahkemenin yetkisine, teminata ve ihtiyati haczin dayandığı nedenlere ilişkin olup, ihtiyati haczin dayandığı sebepler ise aynı Yasa'nın 257. maddesinde düzenlenmiş olup, bunlar da alacağın rehinle temin edilmemiş olması ve para borcuna ilişkin olmasıdır.

  Somut olayda itiraz eden borçlu vekili, çekin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek, ihtiyati hacze itiraz etmiştir. İhtiyati haciz kararına itiraz nedenleri, şekli ve sınırlı olarak İİK'nın 265. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Borçlu vekilinin zamanaşımına yönelik itirazı anılan madde kapsamında olmadığı gibi, TTK'nın 726. maddesine göre, hamilin müracaat hakkı, ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar ise de, çekin ibraz edildiği 25.02.2008 tarihinden itibaren ihtiyati haczin istendiği 10.10.2008 tarihine kadar zamanaşımını kesen sebeplerin bulunup bulunmadığını da incelemek gerekmektedir. Bu hususlar ise, bir alacak ya da menfi tespit davasında incelenebilecektir.

  O halde, mahkemece, yukarıdaki açıklamalar gereğince, ihtiyati hacze itirazın reddine karar verilmek gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, ihtiyati haciz isteyen alacaklı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 27.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA