kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2008/569 E., 2009/4427 K.
 • CMR KONVANSİYONU
 • KISMİ HASAR
 • TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Üçüncü Asliye Ticaret

  Mahkemesi)'nce verilen 19.03.2007 tarih ve 2003/1337-2007/119 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılardan G... Ulus. Nak. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, davalıların taşıyıcı ve onun CMR sorumluluk sigortacısı olduğunu, müvekkili nezdinde taşıma sigorta poliçesi ile sigortalı pamuklu kumaş yükünün Kahramanmaraş'tan İtalya'ya karayolu ile taşınması sırasında 700 kg'lık 34 rulonun ıslanmak suretiyle hasarlandığını, müvekkilince sigortalısına 2.524.520.000 TL ödeme yapıldığını ileri sürerek, bu meblağın avans faiziyle birlikte rücuan tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalılar vekilleri, hasarın nedeninin, taşımadaki kusurun ve gerçek zararın kanıtlanması gerektiğini savunarak, davanın reddini ayrı ayrı istemişlerdir.

  Mahkemece, dosya kapsamına ve benimsenen bilirkişi kurulu asıl ve iki ek raporuna göre, yükleme sırasında davalı taşıyıcının bir çekince koymadığı, alıcının taşıma senedine ıslaklığa ilişkin çekince koyduğu, ayrıca davalı taşıyıcıya ihbar yapıldığı, sovtaj değerinin bulunmadığı, ambalaj hatasının ka-nıtlanamadığı, aracın tentesindeki kesikten su sızması sonucu hasar oluştuğu, kısmi hasar halinde CMR 23/3. maddesindeki üst sınırın uygulanamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

  Kararı, davalılardan G... Ulus. Nak. ve Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

  1-

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılardan G... A.Ş. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

  2-

  Dava, taşıma rizikolarına karşı sigortalı emtianın uğradığı hasar bedelinin rücuen tahsili istemine ilişkindir.

  CMR Konvansiyonumun 23. maddesi hükmü, malların kısmen veya tamamen "kaybından" dolayı talep edilebilecek tazminat miktarının hesaplama şeklini düzenlemiştir. Kısmi "hasar" halinde hem zarar miktarı, hem de sorumluluk sınırı açısından CMR Konvansiyonumun 25. maddesi uygulanmalıdır, Bu madde uyarınca zarar ve ziyan vukuunda taşıyıcı, malların 23. madde 1, 2 ve 4. paragrafları gereğince tespit edilen değerine göre hesaplanmış kıymetten düşme karşılığı olan bedeli öder. Ancak tazminat, mallar kısmi hasara uğramış ise eksilen kısım için ödenmesi gereken miktarı geçemez. Somut olayda da taşınan emtianın kısmi hasara uğraması söz konusu olduğundan, mahkemece hükmedilecek tazminat miktarı hesaplanırken CMR Konvan-siyonumun 25. maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, bu madde hükümlerine göre hesaplama içermeyen bilirkişi raporuna itibar edilerek, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

  Sonu ç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılardan G... A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bu davalı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 13.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA