kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2009/5070 E., 2009/11205 K.
 • FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
 • TAZMİNAT
 • TELİF HAKKI
 • ZAMANAŞIMI

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 125 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 68 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 15 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Ankara Üçüncü Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 25.11.2008 tarih ve 2006/475-2008/295 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkilinin davalıya 1996 yılında V... Coğrafya ÖSS-ÖYS adlı kitabı hazırlayıp telif hakkını da aldığını, davalının müvekkilinden izin almadan 1997 yılında Coğrafya Soru Bankası ÖSS-ÖYS adıyla yeniden yayımlandığı, bu kitapta müvekkilinin adına yer verilmediği gibi, müvekkiline ait olmayan bazı sorulara yer verilip müvekkilinin bazı sorularının da çıkarılması suretiyle eserin bütünlüğünün bozulduğunu, 2005 yılı Nisan ve Temmuz aylarında çıkarılan ÖSS Coğrafya Soru Bankası isimli kitaplarda da aynı eylemlerin tekrarlandığını ileri sürerek, anılan üç yayın için de ayrı ayrı FSEK'nın 70. maddesi uyarınca (5.000) YTL manevi, FSEK'nın 68. maddesi uyarınca üç kat fazlası olarak (300) YTL telif ücreti tazminatının temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, süresinde sunduğu cevap dilekçesiyle davanın zamanaşımına uğradığını ve talebin haksız olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece; toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, FSEK'nın 68. maddesine dayalı telif tazminatı yönünden zamanaşımı süresinin BK'nın 125. maddesi uyarınca 10 yıl olduğu ve somut olayda bu sürenin dolmadığı, manevi tazminat isteminin ise temelinde haksız fiil niteliğinde bulunduğundan, eylem tarihinde yürürlükte olan FSEK'nın 71. maddesi uyarınca manevi hakların ihlaline ilişkin suçlar için geçerli bulunan uzatılmış ceza zamanaşımı süresine tabi olduğu, somut uyuşmazlıkta 2005 yılı Nisan ve Temmuz aylarında basılan kitaplar için 765 sayılı TCK'nın 102/4. maddesi uyarınca 5 yıl ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın 66/e bendi uyarınca 8 yıl olduğu,

  1997 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen eylem yönünden ise dava tarihinden önce ve eylem tarihinden sonra 21.02.2001 tarih ve 4630 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile değişik FSEK'nın 71/son maddesine göre hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarı "dört yıldan altı yıla kadar hapis" olduğundan ve cezanın üst sınırı esas alınacağından, ceza zamanaşımı süresinin 765 sayılı TCK'nın 102/3. maddesine göre 10 yıl olduğu, dolayısıyla 1997 yılı Eylül ayındaki eylem yönünden de zamanaşımı süresinin dolmadığı, kaldı ki davacının adının eserlerde yer almayan nüshalarının dolaşımda olması nedeniyle eylemin temadi eden sonuçlarının en azından 2005 tarihli yeni basımlara kadar sürdüğü, taraflar arasındaki telif hakkı sözleşmesinde süresiz ve devam eden baskılara ve bir kısım soruların çıkartılması suretiyle kullanılmasına izin verilmesi nedeniyle mali hakların ihlalinin söz konusu olmadığı, ancak dava konusu üç ayrı baskıda da davacının adına yer verilmemesinin FSEK'nın 15. maddesi ile düzenlenen manevi hakkın ihlali olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, her üç kitap için de ayrı ayrı (1.000) YTL manevi tazminatın, kitapların yayın tarihlerinden itibaren avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 02.11.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA