kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2008/11423 E., 2010/2165 K.
 • TELİF TAZMİNATI
 • TEMİN EDİLEN KÂR

   

 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 68 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 70 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Ankara İkinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 17.04.2008 tarih ve 2006/381-2008/101 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, davalı şirketin yayıncı ve diğer davalının yazar olarak gösterildiği Kasım-Aralık 2006 tarihli "V..." isimli eserin giriş kısmındaki değerlendirmelerin, müvekkilinin eser sahibi olduğu Ocak 1999 tarihli *U... S... T... K..." isimli kitap içerisinde yer alan "G... D... Ö... M... V..." ve Nisan 2000 tarihli "D... B... D... M... V... ve S... G..." isimli eserlerden yapılan iktibası ve bu meyanda intihali ile oluşturulmuş bulunduğunu, bu şekilde müvekkilinin eserden kaynaklanan mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, davalıların müvekkilimin mali ve manevi haklarına yönelik tecavüzlerinin rafine, fazlaya ilişkin haklan saklı kalmak kaydıyla FSEK'nın 68. maddesi uyarınca 1.000,00 TL telif, FSEK'nın 70/1. maddesi uyarınca 10.000,00 TL manevi tazminat ile FSEK'nın 70/3. maddesi uyarınca 1.000,00 TL temin edilen kârın temerrüt faizi ile birlikte davalılardan tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmesini istemiştir.

  Davalı şirket vekili, davanın reddini istemiş, diğer davalı davaya yanıt vermemiştir.

  Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalının davacıya ait eseri çoğalttığı, yaydığı, eser sahibinin adına yer vermeksizin ve onu mahiyet ve hususiyetini değiştirecek biçimde değiştirerek umuma arz ettiği, davacının FSEK'nın 68. maddesinde açıklanan telif tazminatı isteminde bulunabileceği bilirkişinin hesapladığı telif tazminatının 141,00 TL olduğu, temin edilen kâr ile telif tazminatının birlikte istenmesi durumunda ise, bunlardan yalnızca birinin tahsiline karar verilebileceği, temin edilen kâr miktarının ise 185,00 TL olarak belirlendiği, şu hale göre temin edilen kâr miktarı, telif tazminatı miktarından fazla olduğundan, yalnızca temin edilen kârın hüküm altına alınmasının mümkün bulunduğu, davalının davacının umuma arz adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını önleme manevi haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü iie 185,00 TL maddi, 1.500,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, davalıların tecavüzünün bu şekilde ref'ine, SKB-UULİ11886-112885 sayılı rakam aralığında bulunan bandrolleri taşıyan nüshalar dışında kalan davalılar eylemlerinin menine ve kararın ilanına karar verilmiştir.

  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 25.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA