kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. Hukuk Dairesi 2008/9410 E., 2009/14391 K.
 • PRİM BELGESİ
 • SİGORTALILIK SÜRESİ

   

 • 506 S. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) [ Madde 79 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı, davalı işverene ait işyerindeki çalışmasının 18.06.2006 tarihinde başlamasına karşın, 27.07.2006 tarihi itibariyle bildirildiğini belirterek, bildirim dışı kalan 18.06.2006-27.07.2006 tarihleri arasındaki çalışma süresinin tespitine karar verilmesini istemiştir.

  Mahkemece, davacının, davalı Bahşılı Belediye Başkanlığında, 18.06.2006-27.07.2006 tarihleri arasında 39 gün süreyle çalıştığının tespitine karar verilmiştir.

  Hükmün, davalı SGK Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi E…

  … T…

  … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

  506 Sayılı Yasanın 79/10. maddesine dayalı, sigortalı konumunda geçen çalışma sürelerinin saptanmasına ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin olduğundan; hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, yargılamanın özel bir duyarlılıkla sürdürülmesi; tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyip, gerek görüldüğünde re'sen araştırma yapılarak sonuca varılması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, davacının tespitini istediği çalışma süresinin geçtiği işyeri kamu kuruluşu olup; bu tür işyerlerindeki çalışmaların kayıtlara geçirilmesi ve ücret ödemelerinin belgelere dayandırılmasının zorunlu bulunduğu da gözetilmelidir.

  Davacının davalı Belediye işyerine 27.07.2006 tarihinde girdiği imzalı işe giriş bildirgesiyle davalı Kuruma bildirilmiş; işyeri özlük dosyasında yer alan, İş Kurumu bildirim formu, nüfus ve sabıka kaydı, ikametgah ve askerlik durum belgesi, sağlık raporu gibi belgeler de giriş tarihini doğrulayan düzenleme tarihlerini içermektedir. 27.07.2006 tarihi öncesinde işe girişi gösterir herhangi bir işyeri kaydı veya belge ise sunulamamıştır.

  Kamu kuruluşunda geçtiği iddia edilen ve resmi kayıtların aksi yöndeki çalışma iddiasının, yukarıda belirtilen değerde kanıtlarla ortaya konulamadığı yönü gözetilmeksizin; sıralanan maddi ve hukuki olgular ile araştırma ilkelerine aykırı yaklaşımla, iddiayı kanıtlamaktan uzak soyut tanık anlatımları ve "Türkiye'de Belediyelerde çalışacak geçici işçilerin vizeye tabi olması, vizelerin geç alınması ya da verilen vizelerin yetersiz olması nedeni ile işçilerin bir süre sigortasız çalıştığı veya çalışmalarının eksik bildirildiği bir gerçektir…

  …" gerekçesine dayanılarak, kabul kararı verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 15.09.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA