kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. Hukuk Dairesi 2008/4649 E., 2009/12160 K.
 • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
 • RÜCUAN TAZMİNAT

   

 • 506 S. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) [ Madde 39 ]
 • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 98 ]
 • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 108 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı, trafik kazası sonucu yararlanan sigortalıya yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle meydana gelen Kurum zararının rücuan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

  Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

  Dava, 05.07.2005 tarihli trafik kazası sonucu zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalıya yapılan 960,29 TL tedavi gideri ile 2.789,65 TL geçici iş göremezlik ödeneği ödemesinden oluşan sosyal sigorta yardımlarının davalı "Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Garanti Fonu (Güvence Hesabı)"ndan tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece, tedavi giderleri yönünden davanın kabulüne, geçici iş göremezlik ödeneği yönünden İse, reddine karar verilmiştir.

  Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanun'un 39. maddesi ile 2918 sayılı Kanun'un 98 ve 108. maddeleridir. 506 sayılı Kanun'un 39. maddesi "kasdi veya suç sayılan hareketi ile sigortalının hastalanmasına sebep olan kimseye, bu kanun gereğince hastalık sigortasından yapılan her türlü giderler tazmin ettirilir" hükmünü içerdiği gibi, "motorlu araçların neden oldukları kazalarda yaralanma halinde sigortacı; yaralanma nedeniyle yapılan ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane veya benzeri yerlerdeki iyileştirme giderleri ile bu iyileştirmenin gerektirdiği diğer masraflar") Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası teminat limitleri içerisinde kalmak koşuluyla zarar görene Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. maddesi uyarınca ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, aynı maddenin 3. fıkrası İle de; "Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmaması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın işleteninin sorumlu tutulamaması hallerinde, birinci fıkrada belirtilen giderler, 108. maddede öngörülen Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı tarafından ödenir" hükmü yer almaktadır.

  Her ne kadar 14.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile yeni düzenlemeler yapılmış ise de; olay tarihinde yürürlükte bulunan ve davanın yasal dayanağı olan 2918 sayılı Kanun'un mülga 108. maddesinin (a) bendinde "kazayı yapan motorlu aracın tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için" başvurulabileceği hükmü yer almaktadır. Zararlar kapsamı 03.07.2002 tarihinde yürürlüğe giren "Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 3. maddesinde tazminat; "Motorlu araçların neden oldukları kazalarda yaralanan kişilerin geçici veya sürekli olarak tamamen veya kısmen çalışma güçlerini kaybetmelerinden doğan zararlar ile motorlu aracın işletilmesi Ölüme neden olursa, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalması karşılığı yapılan ödemeler" olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 14. maddesinde ise, hesaptan karşılanmayacak zararlar tahdidi olarak sayılmış, bu kapsamda (a) bendinde; "Manevi tazminat talepleriyle, Yönetmeliğin 8. maddesi (e) bendi hükmü hariç, kişiye gelen bedensel zararlar dışındaki her türlü maddi zararlara ilişkin taleplerin karşılanmayacağı belirtilmiştir. Atıf yapılan 8. maddede; "Kanun'un 108. maddesinin (c) bendine göre ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarları ve maddi zararlar" ibaresi yer almakta olup, 2918 sayılı Kanun'un 108. maddesinin (c) bendinde "...zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacının... ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar../' belirtilmiştir.

  Dava konusu uyuşmazlık anılan trafik kazası sonucu zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemesinin yukarıda belirtilen Güvence Hesabı'nca tazmin edilecek zararlar arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir. Geçici İş göremezlik ödeneği Kurumca yapılan parasal bir sosyal sigorta yardımı niteliğinde olup, 2918 sayılı Kanun'un 98/1. maddesinde belirtilen "tedavinin gerektirdiği diğer giderler" kapsamında olması, ayrıca, aynı maddenin 3. fıkrası ile anılan giderlerin fıkrada bahsedilen hallerde Güvence Hesabı'nca ödeneceğinin düzenlenmiş olması ve dolayısıyla zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemesinin de bu sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi gereği karşısında; dava konusu geçici iş göremezlik öde-mesinin, kimliği tespit edilemeyen sürücünün kusuruna düşen miktarının belirlenerek kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  O halde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

  Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 02.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi,

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA