kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. Hukuk Dairesi 2009/10106 E., 2009/16751 K.
 • GÖREVLİ MAHKEME
 • TEDAVİ GİDERLERİNİN İSTENMESİ

   

 • 5510 S. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU [ Madde 4 ]
 • 5510 S. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU [ Madde 63 ]
 • 5510 S. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU [ Madde 101 ]
 • 5510 S. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU [ Madde 12 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı, tedavisinde kullanılan ilaç kaplı stent ücretinin ödenmemesine ilişkin Kurum işleminin iptaliyle, stent bedelinin yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Mahkemece, davanın idare mahkemesi görev alanına girdiğinden bahisle, görevsizlik kararı verilmiştir.

  Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

  5434 sayılı Yasa kapsamında emekli konumundaki davacının tedavisi, 25.11.2008-26.11.2008 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve bedeli dava konusu edilen ilaç kaplı stent farkı, 26.11.2008 tarihli faturaya hasta katılım payı olarak yansıtılmıştır.

  5434 sayılı Yasa'nın sağlık yardımlarına ilişkin hükümleri 5510 sayılı Yasa'nın 106/8. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; 5510 sayılı Yasa'nın geçici 4 ve 12. maddeleri, 5434 sayılı Yasa uyarınca emekli aylığı almakta olanlar yönünden herhangi bir istisnaya yer vermeksizin genel sağlık sigortasının uygulanmasını öngörmüş ve 5510 sayılı Yasa'nın genel sağlık sigortasına ilişkin hükümleri de, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

  Davacının tedavisi 5510 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşmiş olup; 5510 sayılı Yasa'nın 101. maddesindeki düzenleme uyarınca, genel sağlık sigortasına ilişkin uyuşmazlıkların; iş mahkemelerinde görülüp hükme bağlanması yasal zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, davacı tarafından Ankara Ondördüncü İdare Mahkemesi'nde açılan 2009/214 E. sayılı davanın yargılaması sonucunda verilen, 10.03.2009 tarihli, 2009/334 K. sayılı kararda, "5434 sayılı Kanun kapsamındaki tedavi giderlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargı yerlerinde görülüp çözümlenmekte iken, 5510 sayılı Kanun ile, 5434 sayılı Kanun'un tedavi giderlerine ilişkin hükümlerinin, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı, aynı Kanunda finansmanı sağlanacak ve sağlanmayacak sağlık giderlerinin düzenlendiği, davacının kalp ameliyatında kullanılan ilaç kaplı stent bedelinin ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin tesis edildiği ve bu bakılan davanın açıldığı (17.02.2009) tarihlerde 5510 sayılı Kanun'un yürürlükte olduğu, stent bedelinin ödenip ödenmeyeceği hususunun bu Kanun hükümleri uyarınca değerlendirileceğinden... adli yargı yerince (İş Mahkemelerinde) görülüp çözümlenmesi gerektiği..." gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.

  Sıralanan maddi ve hukuki olgular ışığında, mahkemece davanın esasına girilerek, konuya ilişkin kanıtlar ve mevzuat ışığında yapılacak değerlendirme sonucuna göre hüküm kurulması gereği gözetilmeksizin, görev yönünden red kararı verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

  Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 03.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA