kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. Hukuk Dairesi 2010/8219 E., 2010/13630 K.
 • DAVANIN KONUSUZ KALMASI
 • SGK İFLAS MASASI

  "İçtihat Metni"

  Dava; iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan geçici iş göremezlik ödeneğinin ve hastane masraflarının davalı işveren Şirketten tahsili istemine ilişkindir.

  Mahkemece; ilamında belirtildiği şekilde yargılama sırasında davalı şirketin iflas etmesi ve dava konusu alacağın iflas masasına kaydedilmesi sebebiyle konusuz kalan davada karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

  Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine,temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi D... D... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

  Dava konusu alacağın, iflas masasına kabulü veya reddi kararı ikinci alacaklılar toplantısında verilecektir. Bu toplantıda alacağın iflas masasına kabulüne karar verilmesi halinde, müflisin taraf olduğu hukuk davasının konusu kalmayacak, aksi halde (alacağın kısmen veya tamamen reddi) davada husumet iflas idaresine yöneltilerek kayıt kabul davası olarak devam edilecektir.

  İflas idaresinin bu tür alacaklar hakkında kabul veya red şeklinde karar vermeden bu alacakları sıra cetvelinde "davalı" olarak göstermekle yetinmesi gerekmekte olup, alacağın reddi veya kabulüne dair karar ikinci alacaklılar toplantısında verilecektir.

  Dosya kapsamından, Mahkemece davalı şirketin iflasının hangi aşamada olduğunun ve alacağın masaya kayıt edilip edilmediğinin araştırıldığı, İstanbul 1. İflas Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevaben anılan İflas Müdürlüğü'nce "İkinci alacaklılar toplantısının yapıldığının, tasfiyenin devam ettiğinin, talebi inceleyen iflas idaresinin alacağın tamamını kabul ederek sıra cetvelinin 3. sırasına yazılmasına karar verdiğinin" belirtildiği anlaşılmakla birlikte, dava konusu alacağın ikinci alacaklılar toplantısında tamamen kabul edilip edilmediği açıklığa kavuşmamıştır.

  Bu nedenle yukarıda beirtilen hususlar gözetilmeden yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

  Mahkemece yapılacak iş, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılmak üzere hüküm bozulmalıdır.

  O halde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 14/10/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA