kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 1990/7246 E., 1993/6727 K.

HAZİNE VEKİLİNİN DAVADAN VAZGEÇMESİNİN GEÇERLİLİĞİ KOŞULU

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
Yedinci Hukuk Dairesi

E. 1990/7246
K. 1993/6727
T. 29.6.1993

ÖZET : Hazine vekilinin davadan vazgeçme açıklamasının geçerli olup olmadığı,
mahkemece; 4353 sayılı Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği’nin ve Muhakemat
Genel Müdürlüğü’nün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve
Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun
hükmü gereğince araştırılması zorunludur.

(4353 s. MBMK.) (1086 s. HUMK. m. 91)

Taraflar arasındaki kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün,
Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteminin yasal süresinde olduğu
anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 1258 parsel sayılı 6400 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz
tapu kaydına dayanılarak Zarif ve Mustafa adlarına payları oranlarında tesbit
edilmiştir. İtirazı kadastro komisyonunca reddedilen davacı Hazine dava
açmıştır. Mahkemece,Hazinenin davasının vazgeçme nedeniyle reddine,
taşınmazın davalılar adına payları gösterilmek suretiyle tapuya tesciline
karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, Hazine vekilinin 4.12.1989 günlü oturumdaki “her ne kadar dava
açmış isek de bu dosya için bakanlıktan talimat aldık” davanın açılmamış
sayılmasına karar verilmesini istediği ve okunan beyanın HUMK.nun 151.
maddesi hükmünce belgelendirildiği, belgelendirilen beyanın davadan vazgeçme
olduğu gerekçe gösterilerek hüküm kurulmuştur. Nevarki Hazine vekilinin
belgelendirilen sözlerinin 4353 sayılı Maliye Bakanlığı Baş Hukuk
Müşavirliğinin ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün Vazifelerine, Devlet
Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı
Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun hükmü gereğince vazgeçmenin geçerli olup
olmadığı araştırılmamıştır. O halde, Hazine vekilinin belgelendirilen
sözlerinin 4353 sayılı Kanun hükümlerince geçerli olup olmadığı
araştırılmalı, vazgeçmenin geçerli olduğu sonucuna varıldığı takdirde
vazgeçme nedeniyle davanın reddine aksi halde ise vazgeçmenin geçerli
olmadığı gözönünde tutularak iddia ve savunma çerçevesinde tarafların
delillerinin toplanmak suretiyle bir hüküm kurulmalıdır. Bu nedenlerle
Hazinenin temyiz itirazları yerinde olduğu gibi kabule göre de dava
reddedildiği halde hüküm yerinde yargılama sırasında öldüğü anlaşılan Ahmet
oğlu Mustafa’nın mirasçılarının belirlenip adları ve pay oranlarına göre
tapuya tesciline karar verilmesi gerekirken, ölü Ahmet oğlu Mustafa adına
tapuya tesciline karar verilmesi dahi isabetsiz, temyiz itirazları yerinde
görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 29.6.1993 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA