kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 1990/422 E., 1991/4827 K.

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

KOOPERATİFLER

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Onbirinci Hukuk Dairesi

E. 1990/422
K. 1991/4827
T. 24.9.1991ÖZET : Çekilen kuranın iptaline ve davacının yeniden çekilecek konut kurasına
dahil edilmesine ilişkin ilamın kesinleşmesi sonucu, kooperatif genel
kurulunun yeniden kura çekilmesine gerek olmadığına dair 1.3.1987 tarih ve
iptal konusu kuradaki konutu kabul etmemesi durumunda ortaklıktan
çıkarılmasına ilişkin 5.3.1989 tarihli kararı geçersiz kararlardır.

Bu nedenle, son genel kurul kararının geçersizliğin tesbit için açılan bu dava
hak düşürücü süreye bağlı değildir.

(1163 s. Koop. K. m. 53)

Taraflar arasındaki davadan dolayı, (Eskişehir Asliye Üçüncü Hukuk
Mahkemesi)nce verilen 7.11.1989 tarih ve 351-1116 sayılı hükmün duruşmalı
olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla; dosyadaki
kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili; davalı kooperatifin üyesi olan müvekkilinin (B) tipi (83.89)
m2.lik daireleri tercih ettiği halde çekilen kur’ada hile yapılarak
müvekkiline (77.69) m2.lik daire tahsis edildiğini, bununla ilgili olarak
açtıkları dava sonucunda kur’anın (83.89) m2.lik dairelerle ilgili kısmının
iptal ile yeniden çekilecek kur’aya müvekkilinin de katılmasına
hükmedildiğini ve kararın kesinleştiğini, ancak davalı kooperatifin bu ilamı
uygulamadığı gibi 5.3.1989 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında
müvekkilinin kur’ada çıkan daireyi kabul etmemesi halinde ihracı için yönetim
kuruluna yetki verilmesi yolunda karar alındığını ileri sürerek anılan genel
kurulda müvekkili hakkında alınan kararın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; mahkemenin kısmi kur’a iptaline dair verdiği kararın tapulara
dağıtılmış olmasına göre infazının kabil olmadığını, mahkeme kararının
tartışılıp uygulanması konusunda yapılan 1.3.1987 tarihli genel kurul
toplantısının iptali için dava açmayan davacının 5.3.1989 tarihli genel
kurula çağrıldığı halde katılmadığını, dava hakkı bulunmadığını savunarak
davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, kesinleşen önceki mahkeme ilamına aykırı bir şekilde ve davacının
hukukunu ihlal edecek tarzda alınmış olan kararın yasal olmadığı gerekçesiyle
davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere
delilerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve mahkemece 11.11.1979
tarihli kur’anın iptaline ve davacının yeniden çekilecek 83.88 m2.lik konut
kur’asına dahil edilmesi gerektiğine ilişkin olarak verilen kararın
kesinleşme sonucu kooperatif genel kurulunca yeniden kur’a çekilmesine gerek
olmadığına dair 1.3.1987 tarihli ve davacının 77.69 m2.lik konutu kabul
etmemesi halinde ortaklıktan ihraç edileceğine ilişkin 5.3.1989 tarihli
kararı geçersiz kararlar olduğundan son genel kurul kararının geçersizliğinin
tesbiti amacıyla açılan işbu davanın hak düşürücü süreye tabi bulunmamasına
göre davalının temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün (ONANMASINA), (250.000) lira
duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye
4.200 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24.9.1991
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA