kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 1989/15718 E., 1990/10354 K.

GÖREV

ORMAN SINIRLANDIRILMASINA İTİRAZ DAVASI

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Onaltıncı Hukuk Dairesi

E. 1989/15718
K. 1990/10354
T. 27.6.1990


ÖZET : 6831 sayılı Orman Kanununun 11. maddesi, 22.5.1987 tarihinde yürürlüğe
giren 3373 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve orman kadastrosu davalarına bakmak
görevi kadastro mahkemesine verilmiştir. HUMK.nun 7. maddesi uyarınca,
mahkemelerin görevi kamu düzenine ilişkin olup görev hususunun re’sen
gözetilmesi gerekir ve göreve ilişkin hükümler geriye yürür. Bir başka
anlatımla, görev konusunda usuli müktesep haktan sözedilemez.

(6831 s. OK. m. 11) (1086 s. HUMK. m. 7)

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün
Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu
anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Orman Kadastrosu sırasında, 291, 292, 342 parsel sayılı sırasıyla 11440, 1920,
1712 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar, orman sınırları içersine
alınmıştır. Davacı Ramazan ve Bekir, taşınmazların kadastro sırasında tapu
kaydı irsen intikalle geçen kadandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle
adlarına tesbit edilip, tesbitin kesinleştiğine dayanarak orman kadastrosunun
iptali için Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava görevsizlikle Kadastro
Mahkemesine aktarılmıştır. Mahkemece dava dilekçesinin görevsizlikle reddine
ve dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş;
hüküm, davacı Ramazan ve Bekir tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, orman sınırlandırılmasına itiraz davasıdır. 6831 sayılı Orman Kanununun
11. maddesi, 22.5.1987 tarihinde yürürlüğe giren 3373 sayılı Kanunla
değiştirilmiş ve orman kadastrosu davalarına bakmak görevi kadastro
mahkemesine verilmiştir. HUMK.nun 7. maddesi uyarınca, mahkemelerin görevi
kamu düzenine ilişkin olup görev hususunun re’sen gözetilmesi gerekir ve
göreve ilişkin hükümler geriye yürür. Bir başka anlatımla, görev konusunda
usuli müktesep haktan sözedilemez. Bu itibarla, işin esasına girilerek,
tarafların iddia ve savunmaları ile ilgili tüm deliller toplanarak
uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz
olduğundan, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 27.6.1990
gününde oybiriliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA