kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 1990/7057 E., 1992/5952 K.

DEMURRAGE ALACAĞI

GEMİ BOŞALTILMASI

“İçtihat Metni”

T.C
Y A R G I T A Y
Onbirinci Hukuk Dairesi

E. 1990/7057
K. 1992/5952
T. 7.5.1992


ÖZET : Davalı taraf rapora itiraz ettiği halde, mahkemece itirazla ilgili
olarak bilirkişilerden ek rapor almadığı gibi, kararda itirazın yersiz
olduğunun dayanakları da gösterilmiş değildir. Davalının itirazı ile ilgili
olarak bilirkişilerden ek rapor alınmalı ve hasıl olacak sonuca göre bir
karar verilmelidir.

(1086 s. HUMK. m. 275) (6762 s. TTK. m. 1052)

Taraflar arasındaki davadan dolayı, (İstanbul Asliye Birinci Ticaret
Mahkemesi)nce verilen 11.6.1990 tarih ve 551-2379 sayılı hükmün duruşmalı
olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla; dosyadaki
kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirkete ait Büyük Reşit Paşa Gemisi’yle Mersin’den,
Antverp’e taşınan çinko kurşun konsantresinin yükleme ve tahliyesinde 2 gün
15 saat 30 dakika karşılığı günlük 1000 $’dan (5.291.66) $ demurrage alacağı
oluştuğunu, takip tarihindeki kura göre (6.986.420) TL. alacağın tahsili için
girişilen ilamsız takip sırasında davalının alacağın (4.751.040) TL.sına
itaraz ettiğini ileri sürerek, takibin bu bölümüne yapılan haksız itirazın
iptaline ve icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini
talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının müstehak olduğu süresteryanın takip dosyasına
yatırıldığını, davacının iddia ettiği fazla beklemenin gemi ikinci kaptanının
tahmil tahliye işlemini durdurmasından kaynaklandığını ve dolayısıyla
taşıyanın faaliyet sahasında meydana gelen bir sebep olduğunu, süresteryanın
bittiği tarihte muaccel olması nedeniyle takip tarihindeki kura göre işlem
yapılamayacağını, ayrıca Statement Of Fact’a göre 1.11.1987 Pazar günü 15
saat çalışılmış olarak görünmesine rağmen bu sürenin Time Sheet de 19 saat 30
dakika olarak gösterildiğini, oysa statement of fact’ın beklemeler ve
sebelderi hanesinden 4 saat 30 dakika yağmur yağdıığının ve 22.10 ile 23.10
arasında yük beklendiğinin yazılı olduğunu, taraflar arasındaki cherter party
şartlarına nazaran pazar günü sadece çalışılan sürelerin zamandan
sayılacağını, toplam demurrage 1 gün 7 saat 15 dakika olduğunu ve buna göre
de ödenmesi gereken miktarın (2.604) $’dan ibaret bulunduğunu, bu miktarın da
icra dosyasına ödendiğini ileri sürerek davanın reddini istemiş, bilirkişi
raporuna itirazında ise bilirkişilerin olaylar çizelgesine göre bir zaman
çizelgesi hazırladıklarını, olaylar çizelgesinde 1.11.1987 Pazar günü
17.30-00.30 saatleri arasında sadece bir posta alındığı halde, bilirkişilerin
1.11.1987 Pazar günü için 18 saatlik bir çalışma süresi hesapladıklarını,
oysa çalışma saatinin sadece 7 saat olduğunu, buna göre de süresterya
tazminatının (4.944.44) $ alacağını belirterek, ek rapor alınmasını
istemiştir.

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre,
takibin (2.879.803) TL.’lık bölümüne yapılan itirazın haksız olduğu,
bilirkişi raporu ekinde ibraz edilen zaman çizelgesinin hadisenin akışına ve
olayın meydana gelişine uygun bulunduğu, bu nedenle bilirkişi raporuna
yapılan itirazın yerinde olmadığı gerekçesiyle (2.879.803) TL. üzerinden
itirazın iptaline ve takibin devamına, 40 tazminatın davalıdan tahsiline,
fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve süresterya alacağının
belirli koşullar nazara alınarak hesaplanmasının mümkün bulunmasına göre
davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz
itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Ancak, davalı taraf 1.11.1987 Pazar günü ile ilgili hesaplamanın yanlış
olduğunu ileri sürerek rapora itiraz ettiği halde mahkemece itirazla ilgili
olarak bilirkişilerden ek rapor alınmadığı gibi, kararda itirazın yersiz
olduğunun dayanakları da gösterilmiş değildir. Mahkemece, davalının itirazı
ile ilgili olarak bilirkişilerden ek rapor alınması ve hasıl olacak sonuca
göre bir karar verilmelidir. Anılan husus nazara alınmadan yazılı şekilde
hüküm tesisi doğru olmamış, hükmün bu nedenle davalı yararına bozulması
gerekmiştir.

S o n u ç : Yukarıda (1) nolu bendde yazılı nedenlerle davalı vekilinin sair
temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bendde yazılı nedenlerle hükmün davalı
yararına (BOZULMASINA), (250.000) lira duruşma vekaletinin davacıdan alınarak
davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz
edene iadesine, 7.5.1992 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA