kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 1990/714 E., 1990/7669 K.

GERÇEK KİŞİLER

HAKEM KARARI

ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Ondördüncü Hukuk Dairesi

E. 1990/714
K. 1990/7669
T. 1.10.1990


ÖZET : Gerçek kişilere usulüne göre yöneltilmiş bir husumet tevcihi bulunsa
bile, Orman İdaresi ile olan aralarındaki davanın hakem sıfatıyla bakılmasına
olanak yoktur. Yapılacak iş; gerçek kişilerle ilgili davayı tefrik etmek ve
her iki davayı, birbirlerine olan etkisi de dikkate alınarak ayrı ayrı hükme
bağlamak olmalıdır.

(3533 s. Tahkim K. m.1)

Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili tarafından, davalı aleyhine 17.10.1979
gününde verilen dilekçe ile orman sınırlamasına itiraz istenmesi üzerine,
Zekeriya ve diğerleri de davaya dahil edilerek yapılan duruşma sonunda;
davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine dair verilen 27.10.1988 günlü hükmün
Yargıtay’ca incelenmesi davaya dahil edilenlerden Zekeriya ve diğerleri
tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin
kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar
incelenerek, gereği düşünüldü:

Dava, başlangıçta Orman Genel Müdürlüğü tarafından belediye aleyhine ve orman
kadastrosuna itiraz olarak “Hakem” sıfatı ile açılmıştır. Her ikisi de 3533
sayılı Kanunun 1. maddesinde gösterilen kuruluşlardan olduğundan davaya Hakem
sıfatı ile bakılması doğrudur. Ancak davanın açılmasından çok sonra ilgili
olduğu bildirilen gerçek kişiler dahili dava yolu ile hasım mevkiine
alınmışlar ve onlar hakkında da gene Hakem sıfatı ile karar verilmiştir.
Gerçek kişilere usulüne göre yöneltilmiş bir husumet tevcihi bulunsa dahi
Orman İdaresiyle olan aralarındaki davanın Hakem sıfatı ile bakılmasına
olanak yoktur. Yapılacak iş; gerçek kişilerle ilgili davayı tefrik etmek ve
her iki davayı biribirlerine olan etkisi de dikkate alınarak ayrı ayrı hükme
bağlamak olmalıdır. Aksine bir kabul ile yazılı biçimde karar verilmesi usul
ve kanuna aykırıdır.

S o n u ç : Temyiz itirazlarının yukarıda gösterilen nedenlerle kabulü ile
hükmün (BOZULMASINA), 1.10.1990 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA