kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

15. Hukuk Dairesi 1990/707 E., 1990/3804 K.

DEĞİŞKEN FİYAT

ESER SÖZLEŞMESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Onbeşinci Hukuk Dairesi

E. 1990/707
K. 1990/3804
T. 4.10.1990

Taraflar arasındaki davanın, (Ankara Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi)nce
görülerek mahkeme ilamında belirtilen gerekçelere binaen verilen 20.11.1989
tarih ve 165-794 sayılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı
vekili tarafından istenmiş olmakla; dosyadaki kağıtlar okundu, gereği
konuşulup düşünüldü:

Taraflar arasında 8.10.1979 tarihinde yapılmış olan sözleşmenin 10. maddesinde
aynen, “ihale gününden sonra yeniden vergi, resim, harçlar konması, vergi
resim ve harçlarda yükselme olması, taşıt, malzeme ve işçi ücretlerinin ve
primlerin artımı gibi sebeplere dayanılarak müteahhit fazla para verilmesi
veya süre uzatımı gibi taleplerde bulunamaz” denilmiştir. Sonradan, davacı
yüklenici ile davalı kooperatif arasında 11.12.1982 tarihinde yapılan ek
protokolün 2. maddesinde de aynen “Bayındırlık Birim Fiyatları ve Esasları
dahilinde değişen birim fiyat sistemine göre inşaat ima-lat bedeli
hesaplanacaktır. Her sene imalatlara o senenin birim fiyatları aynen
uygulanacaktır ve her ayın imalat bedelleri aynen ödenecektir, ödemeler
aksadığı takdirde inşaat durdurulacaktır, ödeme yapılmadığı süre kadar süre
uzatımı verilecektir.

Sene sonu hesapları yapıldığında, SSK + İmar İskan Bakanlığı + kooperatif
toplam ödemeleri imalattan fazla olursa aradaki fark kadar imalat için
ödemelerin yapıldığı senenin birim fiyatları uygulanacaktır” denilmektedir.
Yukarıda sözkonusu edilen 8.10.1979 günlü sözleşmenin 10. maddesi ile
sonradan çıkartılacak vergilerinde yükleniciye ait olacağı gayet açık bir
şekilde kararlaştırılmış olup 11.12.1982 tarihli ek porotokoldan 2. madde
hükmü ise, vergilerle ilgili hususu değiştirmemiştir. Kaldı ki, mahkemece
hükme dayanak yapılan taraflar arasında yapılmış olan 27.8.1978 tarihli
sözleşmenin 5. maddesi bundan sonra yapılan 11.12.1982 tarihli ek potokolün
3. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumda, 11.12.1982 tarihli ek
protokolün 2. maddesi ile değişken fiyatın uygulanmasının kabul edilmesi
KDV.nin de iş sahibine yükletileceği anlamına gelemez. Başka bir anlatımla,
3’lü sözleşmede kabul edilen ve vergilerle ilgili bulunan 10. madde hükmü
değiştirilmemiştir. Öyle ise, mahkemece davanın reddine karar verilmesi
gerekirken noksan inceleme ve yanlış değerlendirmeye dayanılarak birim fiyat
içiresinde KDV.nin de bulunduğunun kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması
usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

S o n u ç : Yukarda açıklanan nedenlerle davalı kooperatif vekilinin tem-yiz
itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA) ve davalı
taraf duruşmada kendisini vekille temsil ettirmiş bulunduğundan 24.800 TL.
duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine,
4.10.1990 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA