kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 1990/6166 E., 1990/9791 K.

HİZMET VE İŞ MUKAVELELERİ

ZAMANAŞIMI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

E. 1990/6166
K. 1990/9791
T. 1.10.1990


ÖZET : Gemi adamlarının, bir rüçhan hakkı olarak gemi bedeli üzerindeki hizmet
ve iş mukavelelerinden doğan alacakları, BK.nun 126. maddesi uyarınca beş
yıllık zamanaşımına tabidir.

(818 s. BK. m. 126)

Davacı, ikramiye alacağı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini
istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmekle; dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere
ve özellikle TTK.nun 1259. maddesinin 1. fıkrasında yazılı bir yıllık
zamanaşımı, aynı Kanunun 1235. maddesi uyarınca gemi adamlarının hizmet ve iş
mukavelelerinden doğan alacaklarının bir rüçhan hakkı olarak gemi bedeli
üzerindeki talebi ile ilgili olup genel anlamda, hizmet ve iş
mukavelelerinden doğan ücret alacaklarının BK.nun 126. maddesi uyarınca beş
yıllık zamanaşımına tabi olmasına göre, davalının temyiz itirazlarının
reddiyle hükmün (ONANMASINA), 1.10.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA