kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 1990/6098 E., 1990/15132 K.

MENİ MÜDAHALE

MÜLKİYET

TAPU TAHSİS BELGESİ

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Hukuk Dairesi

E. 1990/6098
K. 1990/15132
T. 12.11.1990

* MEN’İ MÜDAHALE
* TAPU TAHSİS BELGESİ
* MÜLKİYET

ÖZET : Tapu tahsis belgesi, bir mülkiyet belgesi olmadığından davanın
çözümlenmesinde esas alınamaz.

(743 s. MK. m. 618)

F ve müşterekleri ile N aralarındaki men’i müdahale davasının reddine
dair, (Fatih Üçüncü Asliye Hukuk Hakimliği)nden verilen 20.2.1990 gün ve
173/153 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından
süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi gereği düşünüldü:

Davacı, zilyetliğini miras yoluyla iktisap ettiği gecekondu hakkında davalı
tapu tahsis belgesi almak suretiyle muaraza yarattığından bu yere vaki
muaraza ve müdahalesinin men’i ile tapu tahsis belgesinin iptaline karar
verilmesini istemiş, davalı ise gecekondunun zilyetliğinin kendisine ait
olduğunu ve adına olan tapu tahsisinin tapu kaydına şerh verildiğini
savunmuş, mahkemece davacı, davalılara ait tapuya şerh verilen tapu tahsis
belgesini iptal ettirmediğinden davanın reddine karar verilmiştir. Tapu
tahsis belgesinin iptali hakkındaki davanın mahkemece ayrılarak buna dair
oluşturulan belgeler idare mahkemesine gönderilmiştir. Böylece tapu tahsis
belgesinin iptali davası bu davada konu olmaktan çıkarılmıştır. Taraflar,
taşınmazda zilyet bulunduklarını ileri sürdüklerine göre asıl kayıt maliki
olan Hazine davada taraf durumunu almadığından uyuşmazlığın zilyetlik
hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. Tapu tahsis belgesi bir mülkiyet
belgesi olmadığından davanın çözümlenmesinde esas alınamaz. Bu itibarla,
davacı tarafın temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulü ile hükmün
açıklanan nedenle (BOZULMASINA) ve 5000 lira peşin harcın istek halinde
temyiz edenlere iadesine, 12.11.1990 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA