kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 1990/5890 E., 1990/9679 K.

HİZMET AKDİ

KIDEM TAZMİNATI

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

E. 1990/5890
K. 1990/9679
T. 27.9.1990


ÖZET : Davacının işçilikteki hizmet aktinin sona erme tarihi, işçilikten
sözleşmeli personel statüsüne geçtiği tarihtir. Bu itibarla, kıdem tazminatı
hesabında bu tarihteki tavan sınırının gözönünde tutulması gerekir.

(1475 s. İş K. m. 14)

Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin parasının ödetilmesine karar
verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla; dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazarı yerinde değildir.

2- Davacının işçilikteki hizmet aktinin sona erme tarihi, işçilikten
sözleşmeli personel statüsüne geçtiği 15.7.1988 tarihidir. Bu itibarla, kıdem
tazminatı hesabında 15.7.1988 tarihindeki tavan sınırının gözönünde tutulması
gerekir. Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken ayrıldığı 14.7.1989
tarihindeki tavan sınırına göre hesap yapılması yanlıştır. Keza, yıllık izin
ücretinin hesabında da işçilikteki hizmet aktinin sona erdiği tarihin dikkate
alınması gerekir. Zira, kanundaki son ücret kavramı işçilikteki hizmet
aktinin feshi veya sona erdiği tarihteki ücreti ifade eder.

S o n u ç : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA),
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.9.1990
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA