kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 1990/5748 E., 1990/15287 K.

KESİN HÜKÜM

TAPU İPTALİ VE TESCİL

YARGILAMANIN YENİLENMESİ

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Sekizinci Hukuk Dairesi

E. 1990/5748
K. 1990/15287
T. 12.11.1990

* TAPU İPTALİ VE TESÇİL
* YARGILAMANIN YENİLENMESİ
* KESİN HÜKÜM

ÖZET : Tapulama mahkemesince, dava konusu yerin orman sayılan yerlerden olduğu
anlaşıldığından söz edilerek davacı adına yapılan tespitin iptaline ve orman
dışı bırakılmasına karar verilmiş ve bu karar Yargıtay’ca onanmak suretiyle
kesinleşmiştir. Sonradan, yörede orman kadastrosunca yapılan sınırlamada bu
yerin orman sınırlaması dışında bırakıldığından bahisle açılan yargılamanın
yenilenmesi davası da reddedilmek suretiyle kesinleşmiştir.

Tapulama mahkemesinin kararı; görevsizlik kararı olmayıp, işin esasının
incelenerek elde edilen sonuca göre oluşturulmuş bir karardır. Kesin hüküm
nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

(1086 s. HUMK. m. 237)

F ile Hazine, Orman Genel Müdürlüğü ve E Köyü Muhtarlığı
aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair (Düziçi Asliye
Hukuk Hakimliği)nden verilen 27.1.1989 gün ve 247-24 sayılı hükmün
Yargıtay’ca incelenmesi Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş
olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı F, davalı Hazine ve Köy ile Orman Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı
davada tapulamada tesbit dışı bırakılan taşınmazın adına tesciline karar
verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı
Hazine tarafından temyiz edilmiştir. Dava konusu taşınmaz 2.8.1977 tarihinde
yapılan tapulamada davacı F adına tesbit edilmiş, Orman İdaresinin
itirazı üzerine tapulama komisyonu incelemede kendisini görevsiz saydığından
uyuşmazlık tapulama mahkemesine intikal etmiş, tapulama mahkemesi bakanlıktan
gelen, taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğuna dair karşılık yazısı ile
yetinmeyerek taşınmaz üzerinde uzman olan orman bilirkişi marifetiyle
inceleme yaptırılmış bilirkişinin 11.11.1984 tarihli gerekçeli raporu ile bu
yerin orman sayılan yerlerden olduğu belirlendiğinden mahkemece davacı adına
yapılan tesbitin iptaline, dava konusu taşınmazın orman sayılan yerlerden
olduğundan bahisle Tapulama Kanununun 2. maddesine göre tapulama dışı
bırakılmasına karar verilmiş, hüküm temyiz edildiğinden ilgili dairece
onanmak suretiyle kesinleşmiştir. Sonradan, yörede orman kadastrosunca
yapılan sınırlamada bu yer orman sınırları dışında bırakıldığından davacının
buna dayanarak açtığı yargılamanın yenilenmesi davası da reddedilmek
suretiyle kesinleşmiştir. Davacının aynı taşınmaz hakkında açtığı bu davada
tapulama mahkemesinin yukarıda özetlenen kararları kesin hüküm oluşturur.
Olayda HUMK.nun 237. maddesinde yazılı şartlar gerçekleşmiştir. Tapulama
mahkemesinin kararı görevsizlik kararı olmayıp işin esasını inceleyerek elde
edilen sonuca göre oluşturulmuş bir karardır. Kesin hüküm nedeniyle davanın
reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz,
temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenle
(BOZULMASINA), 12.11.1990 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA