kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 1989/11891 E., 1990/12228 K.

KADASTRO TESPİTİ

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Yedinci Hukuk Dairesi

E. 1989/11891
K. 1990/12228
T. 23.10.1990

ÖZET : Kadastro sırasında, 766 sayılı Tapulama Kanununun 13 yada 3402 sayılı
Kadastro Kanununun 5. maddesinin uygulanabilmesi için o taşınmaz hakkında
daha önce hukuk mahkemesine açılan ve görülmekte olan bir davanın bulunduğu
belirlenmelidir.

Kadastro tesbitinden önce müracaata bırakılmış veya işlemden kaldırılmış olan
dava, görülmekte olan dava olarak nitelendirilemez (*).

(3402 s. Kadastro K. m. 25, 26, 27)

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün
Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; tetkik ha-kiminin
raporu ve kağıtları okundu, iş incelendi, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 1330 parsel sayılı, 1725 m2. ve 1331 parsel sayılı 3158 m2.
yüzölçümündeki taşınmazların tesbiti 766 sayılı Tapulama Kanununun 13.
maddesi hükmünce malik hanesi açık bırakılmak suretiyle tesbit edilmiştir.
Sulh hukuk mahkemesinin 1971/123 esas sayılı elatmanın önlenmesi davası değer
yönünden görevsizlik kararıyla asliye hukuk mahkemesine aktarılmış ve 1972/5
esasında kayıtlı iken 20.12.1972 tarihinde müracaata bırakılmış olup,
22.9.1973 gününde muameleden kaldırılmıştır. Mahkemece, işin içine girilerek
davacı Şevket’in davasının kabulüne, taşınmazların davacı Şevket mirasçıları
adına adları ve pay oranları gösterilmek suretiyle tapuya tesçiline karar
verilmiş; hüküm, Musa tarafından temyiz edilmiştir.

766 sayılı Tapulama Kanununun 13 ve daha sonra yürürlüğe konulan 3402 sayılı
Kadastro Kanununun 5. maddesi hükmünün uygulanabilmesi için, mahalli hukuk
mahkemesinde görülmekte olan kadastro ile ilgili bir davanın bulunması
gerekir. Oysa, olayda Asliye hukuk mahkemesinde görülmekte olan 1972/5 esas
sayılı dava tesbitten önce müracaata bırakılmış ve yine tesbitten önce
işlemden kaldırılmış ve bu konuda oluşturulan karar kesinleşmiştir. Böylece,
ortada kadastro mahkemesine aktarılması gereken bir dava bulunmamaktadır.
Kadastro hakiminin davaya bakabilmesi için, tesbitten önce açılan ve
görevsizlik kararıyla kadastro mahkemesine aktarılan bir davanın bulunması
yada ilgilisi tarafından komisyon kararına karşı dava açılması gerekir.
Taşınmazların tesbitine itiraz edilmemiştir. Mahkemece bu yönler gözönünde
tutularak taşınmazlarla ilgili olarak kadastronun tamamlanması için tutanak
ve eklerinin kadastro müdürlüğüne iadesine, dava dosyalarının Asliye Hukuk
Mahkemesine geri gönderilmesine karar verilmek gerekirken, bu konuda yanlışa
düşülerek dava olmadığı halde işin esası hakkında yazılı şekilde hüküm
kurulması isabetsiz, davalı tarafın temyiz itirazları bu nedenle yerinde
görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), kararın içeriği itibariyle
diğer yönlerin incelenmesine ve mümeyyiz yararına avukatlık parası takdirine
yer olmadığına, 23.10.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA