kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

4. Hukuk Dairesi 1989/11813 E., 1990/7782 K.

ALACAK DAVASI

HAKSIZ EYLEM

HAKSIZ FİİL

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Dördüncü Hukuk Dairesi

E. 1989/11813
K. 1990/7782
T. 23.10.1990


ÖZET : 2860 sayılı Kanunun 6. maddesine göre, kişiler ve kuruluşlar yetkili
makamdan izin almadan yardım toplayamaz ise de; 3294 sayılı Kanunun 10.
maddesinin hasıl ettiği sonuç nedeniyle kurban derilerinin vatandaşlar
tarafından herhangi bir derneğe verilmesine ve o derneğin de bunu kabul
etmesine mani bir yasa hükmü yoktur.

Uyuşmazlık, haksız eyleme dayandığından davacı derneğin tanıklarının
dinlenmesi de davalı tarafın muvafakatına bağlı değildir.

(2860 s. YTK. m. 6)

Taraflar arasındaki haksız olarak alınan derilerin aynen iadesi veya bedelinin
tahsili davası üzerine yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden
dolayı davanın reddine ilişkin hükmün davacı dernek avukatı tarafından
duruşma istekli olarak temyiz edilmesi üzerine; tetkik hakimi tarafından
düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya incelendi, gereği konuşuldu:

Şişli-............. Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği vekilleri, Kurban
Bayramı münasebetiyle dernek üyelerinin ve hizmetlerini tanıyan kişilerin
canlı veya deri olarak müvekkileri dernek merkezine bizzat getirip bağışlamış
bulundukları, değeri 14.577.000 lira olan 222 adet sığır ve 273 adet de koyun
derilerine davalı vakıf tarafından (polis aracılığı ile ) 25.7.1988 günü
elkonulduğundan bahisle, “dava konusu derilerin aynen iadesine, mümkün
olmadığı takdirde bedelleri toplamının olay tarihinden itibaren faiziyle
birlekte tahsiline karar verilmesine” 23.8.1988 günlü dilekçe ile talep ve
dava etmişler; davalı vakıf vekili İstanbul İli Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’nın 219 sayılı ve 5.7.1988 günlü yazısıyla (Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışındaki hiç bir Kurum ve Kuruluşun,
derneğin kurban derisi toplama yetkisi olmadığının) belirtildiğini ileri
sürerek davanın reddini savunmuş; mahkemece, Şişli Kaymakamlığı’na yazılan
yukardaki yazı esas alınarak ve davacının gösterdiği tanıklar da
dinlenmeksizin, dava reddedilmiştir.

Oysa; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 21, 22 ve 23. maddeleri, olay
tarihinde yürürlükte olan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Kanununun 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Gerçi, 2860
sayılı Kanunun 6. maddesine göre; kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan
izin almadan yardım toplayamaz ise de, 3294 sayılı Kanunun 10. maddesinin
hasıl ettiği sonuç nedeniyle kurban derilerinin vatandaşlar tarafından
herhangi bir derneğe verilmesine ve o derneğin de bunu kabul etmesine mani
bir yasa hükmü yoktur. Hal böyle olunca, davacı Derneğin iddiasının subutu
halinde, kurban derilerinin davacı dernekten (polis aracılığı ile) alınıp
davalı vakıfca elkonulmasının yasal dayanağı olamaz. Uyuşmazlık; haksız
eyleme dayandığından, davacı derneğin tanıklarının dinlenmesi de davalı
tarafın muvafatına bağlı değildir. Mahkemece, açıklanan hukuki ve maddi
olgular gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde davanın
reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

S o n u ç : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA)
ve davacı dernek yararına takdir edilen 100.000 lira duruşma avukatlık
parasının davalı vakfa yükletilmesine ve davalı dernekten peşin alınan harcın
istek halinde geri verilmesine, 23.10.1990 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA