kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 1989/12588 E., 1990/805 K.

ÇEK YASASI

DÜZELTME HAKKI

İLAMSIZ TAKİP

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Onikinci Hukuk Dairesi

E. 1989/12588
K. 1990/805
T. 7.2.1990

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından
istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 29.11.1989
tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değilse de, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve
Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki 3167 sayılı Kanunun 8. maddesi ile
öngörülen tazminatın, düzeltme hakkı ile ilgili olup, bankalarca
uygulanacağına ve ilamsız takip konusu yapılamayacağına binaen, alacaklının
TTK.nun 695. maddesine göre 5 tazminat isteyebileceği nazara alınmadan
tazminatın 10 üzerinden tahsilini gerektirir şekilde itirazın ret olunması
isabetsiz ve bozmayı gerektirir isede hatanın giderilmesi yeniden yargılama
ve mürafaayı gerektirmediğinden 12.9.1989 tarih, 102-855 sayılı merci
kararının hüküm fıkrasına “takip talepnamesinde yazılı 10 çek tazminatının
icra dairesince 5 olarak hesap edilmesine” sözleri eklenmek suretiyle
kararın düzeltilmesine ve merci kararının düzeltilmiş bu şekliyle İİK.nun
366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan 3500
lira onama harcın mahsubuna, bakiye 1500 lira harcın tem-yiz edenden
alınmasına, 7.2.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA