kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 1990/6271 E., 1991/402 K.

KADASTRO TESPİTİ

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Onaltıncı Hukuk Dairesi

E. 1990/6271
K. 1991/402
T. 22.1.1991


ÖZET : Kadastro mahkemesine aktarılan davalara kadastro mahkemesinde
bakılabilmesi için askı ilanının kadastro ha-kimi tarafından yapılması, aynı
taşınmaz için aktarılan dava dosyaları ile bunlara ait tutanak
birleştirilerek tek bir dava haline getirilip, duruşmaların tek bir esas
üzerinde yürütülmesi gerekir. Ayrıca, Hazine temsilcisi tespite itiraz
ettiğine göre onun da davaya katılması sağlanmalıdır.

(3402 s. Kadastro K. m. 27)

Taraflar arasında, kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hüküm
Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; süresi içinde inceleme
raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Asliye hukuk mahkemesinde aynı taşınmaz için ayrı ayrı esaslara kayıtlı
elatmanın önlenmesi davası ile tesçil davası açılmış, kadastro sırasında bu
taşınmazla ilgili düzenlenen 128 parsel sayılı tutanağa iki davanın esas
numarası yazılarak davalı olduğuna işaret edilip malik hanesi açık
bırakılmış, bu tesbite Hazine temsilcisi de itiraz etmiş; itiraz, tutanağın
özel sütununa işaret edilmiştir. Dava dosyaları asliye hukuk mahkemesinden,
Kadastro Kanununun 27. maddesi uyarınca görevsizlik kararı ile kadastro
mahkemesine aktarılmıştır.

Bu şekilde, kadastro mahkemesine aktarılan davalara kadastro mahkemesinde
bakılabilmesi için Kadastro Kanununun 27. maddesinde öngörülen askı ilanının
kadastro hakimi tarafından yapılması, aynı taşınmaz için aktarılan dava
dosyaları ile bunlara ait tutanak birleştirilerek tek bir dava haline
getirilip duruşmaların tek bir esas üzerinden yürütülmesi, ayrıca Hazine
temsilcisi tesbite itiraz ettiğine göre onun da davaya katılması
sağlanmalıdır. Kadastro Kanununun 27. maddesi hükümleri gözönünde
bulundurulmadan, Hazine temsilcisinin davaya katılması sağlanmadan davanın
sonuçlandırılması isabetsiz, temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmekle
hükmün (BOZULMASINA), sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına,
22.1.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA