kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

3. Hukuk Dairesi 1990/6187 E., 1991/2347 K.

ECRİMİSİL

FAİZ

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Üçüncü Hukuk Dairesi

E. 1990/6187
K. 1991/2347
T. 7.3.1991ÖZET : Davalı vekili, süresinde verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı def’inde
bulunduğundan, dava tarihinden geriye doğru beş yıllık ecrimisile, davacı
vekilinin dayandığı tesbit raporundaki miktarlar aşılmamak şartıyla
hükmedilmelidir.

Ayrıca; ecrimisil davalarında faize, tahakkuk dönemi sonu itibariyle
hükmedilmesi gerekir.

(743 s. MK. m. 908)

Dava dilekçesinde, 900.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte
davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece, davanın kabulü cihetine
gidilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün
kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere
ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair
temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak; davada, ecrimisil istenilen dönem açıkca belirtilmemekle beraber dava
dilekçesinde tesbit dosyasına dayanılmış, tesbit raporunda ise ecrimisilin
başlangıç tarihi 1.1.1978 olarak alındığından, 900.000 lira ecrimisilin
1.1.1978 ile dava günü olan 25.3.1988 arasındaki dönem için istenildiğinin
kabulü gerekir.

Davalı vekili, süresinde verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı def’inde
bulunduğundan, dava tarihinden geriye doğru beş yıllık ecrimisile davacı
vekilinin dayandığı tesbit raporundaki miktarlar aşılmamak şartıyla
hükmedilmesi gerekirken, belirtilen bu süreye ait miktarları aşacak şekilde
hüküm kurulması doğru değildir.

Ayrıca; ecrimisil davalarında faize, tahakkuk dönemi sonu itibariyle
hükmedilmesi gerekirken beş yıllık ecrimisilin tamamına 1984 yılından geçerli
olmak üzere faize hükmedilmesi de usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan
kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin
ödediği temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 7.3.1991 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA