kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2002/4901 E., 2002/4556 K.

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

MİRAS PAYININ GEÇİRİLMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas 2002 Karar
4901 4556

YARGITAY İLAMI


Mahkemesi :B Kadastro Mahkemesi
Tarihi :22.12.1999
Nosu :1972/40-33
Davacı :Alay mirasçıları
Davalı :Süleyman vs.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 386, 456, 368, 1067, 841, 767, 299 parsel sayılı 8200, 31000, 25350, 10500, 11800, 13100, 45000 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar irsen intikal, rızai taksim, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle hisseleri oranında Alay , Hüseyin , Nazire , Vasfiye , Yunus , Hulusi , Şükriye, Fahriye, Münür, Neriman adına tespit edilmiştir. İtirazı Kadastro Komisyonunca reddedilen davacı Alay , taşınmazların kendisine ait olup tapulu olduğu iddiasıyla her parselle ilgili ayrı ayrı dava açmıştır. 1067 parselle ilgili yapılan yargılama sonunda, B Kadastro Mahkemesinin 1972/69- 1977/74 sayılı ilamıyla davanın kabulü ile taşınmazın 4 payının davacı Alay, diğer payın da Nazire ile Vasfiye adına tesciline karar verilmiş, davalıların temyizi üzerine Yargıtay 7.Hukuk Dairesinin 12.2.1979 tarihli ilamıyla davalılar Fahriye ile Hüseyin’e usulüne uygun tebligat yapılarak yargılamada hazır bulunmalarının sağlanması, Hacı Ahmet ile davalılar arasında bir mirasçılık ilişkisinin mevcut olup olmadığının araştırılması gereğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozmaya uyularak ve sonradan tüm taşınmazlarla ilgili dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonunda; davanın reddine, nizalı tüm taşınmazların tespit gibi tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Alay mirasçısı Ahmet ve Zöhre vekili ile davaya dahil ettirilen Hacı Ahmet mirasçısı Halis tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece davacıya verilen kesin mehle rağmen keşif masraflarını yatırmadığından keşif delilinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilmiş ve mevcut deliller takdir edilerek hüküm kurulmuş ise de, kesin mehlin verildiği tarihte davacı Alay ölü bulunmaktadır. Kesin mehlin muhatabı olan Avukat N, Alay ‘ın iki mirasçısından vekaletname almış, diğer iki mirasçısından ise vekaletname almamıştır. Bu durumda keşfe ilişkin delillerden vazgeçmiş sayılmasına ilişkin ara kararının yerinde olmadığı ve geçerliliği bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dayanılan diğer deliller ise hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Bu itibarla,

taraflardan iddia ve savunmaları doğrultusunda deliller sorulmak, gösterecekleri ve göstermiş bulundukları tüm deliller ve tanıklar yerel bilirkişiler ile birlikte arz başında dinlenmek, taşınmazların evveliyatının Hacı Ahmet’e ait olduğu hususunda bir uyuşmazlık bulunmadığına göre bu şahsın aynı zamanda Hüseyin ile diğer tespit maliklerinin de miras bırakanı olduğundan mirasçıları arasında taksim olup olmadığı, taksim olmuş ise taşınmazların hangi mirasçılara isabet ettiği veya murisin sağlığında bu taşınmazları hangi mirasçılara temlik ettiği araştırılmak, dosyada fotokopisi mevcut 29.5.1979 tarihli anlaşma senedinde ismi geçen tespit malikleri çağrılarak beyanlarının doğru olup olmadığı kendilerinden sorulmak, beyanlarının doğru olduğunun anlaşılması halinde bu payların davacıya verilmesi gerektiği düşünülmek, itilaf halinde senette yazılı tanıkların ifadesine başvurulmak, kök muristen kaldığı anlaşılan 491, 528, 569, 701 sayılı parsellere ilişkin 28.11.1975 tarihli ilam takdir edilecek delillerle birlikte dikkate alınmak ve sonucu dairesinde bir hüküm kurulmak gerekir. Temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 13.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA