kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2002/4899 E., 2002/5248 K.

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Esas 2002 Karar
4899 5248
YARGITAY İLAMI

Mahkemesi :T Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarihi :26.10.1993
Nosu :1981/2-55
Davacı :Melik vs.
Davalı :Hazine

Taraflar arasında genel kadastro ile oluşan tapunun, tapu kaydına dayanarak açılan iptali davası sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 199 parsel sayılı 122.000 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz 197, 200 ila 205 ve 235 parsellere uygulanan vergi kaydının miktar fazlası olarak davalı Hazine adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacılar, 10 yıllık yasal süresi içinde tapu kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne ve çekişmeli parselin davacılar adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece çekişmeli parsellerin davacıların dayandığı tapu ve vergi kayıtların kapsamında kaldığı kabul edilerek hüküm kurulmuş ise de; mahkemenin kabulü dosya içeriğine ve toplanan delillere uygun düşmemektedir. Dayanılan tapu ve vergi kayıtları aynı yerlere ait olup değişebilir sınırlıdır. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 20/C maddesi gereğince değişebilir sınırlı kayıtlarının kapsamının miktarına değer verilerek belirlenmesi gerekir. Taşınmazların öncesinin davacıların miras bırakanı Arif’ten intikal ettiği, miras bırakanın terekesinin 1979 yılında paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Paylaşım tarihinden tespit tarihine kadar 20 yıldan fazla süre geçmediğinden miktar sınırlaması yönünden mirasçılar adlarına ayrı ayrı yapılan tespitlerin toplamının dikkate alınması gerekir. Cevabi yazılardan 100 dönümden fazla taşınmazın Arif mirasçıları adlarına tespit ve tescil edildiği saptanmıştır. Vergi ve tapu kayıtlarının aynı yere ait olması itibariyle miktarı fazla olan kayda değer verilmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca; çekişmeli parselin 26.000 metrekare miktarındaki bölümünün ifrazen davacı Fethullah mirasçıları adlarına payları oranında tesciline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 21.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA