kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

21. Hukuk Dairesi 1995/7761 E., 1995/7528 K.

İLLİYET BAĞI

İŞ KAZASI

MANEVİ TAZMİNAT

MANEVİ TAZMİNATIN KOŞULLARI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
21. Hukuk Dairesi
Başkanlığı

Esas Karar
1995/7761 1995/7528

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan manevi tazminatın
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, 25.000.000.- TL manevi
tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak, davacıya verilmesine
karar vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği
düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dava, iş kazası sonucu beden tamlığı bozulan işçinin duymuş olduğu acı
ve üzüntünün giderilmesi (manevi tazminat) istemine ilişkindir. Bu yönüyle,
davanın yasal dayanağı belirgin olarak Borçlar Kanununun 47. ve 26.6.1966 gün
7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıdır. Anılan maddeye ve İçtihadı
Birleştirme Kararına göre, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, 1)Eylem,
2)zarar, 3)zarar ile eylem arasında illiyet bağı 4)eylemin hukuka aykırı
olması 5)işçinin cismani zarara uğraması koşuldur.
Somut olayda, zararlandırıcı sigorta olayına uğrayan işçinin, beden
tamlığının bozulup bozulmadığı, bozulmuş ise, uygun illiyetin var olup
olmadığı, giderek yukarda sözü geçen Borçlar Kanununun ilgili maddesinin ve
İçtihadı Birleştirme Kararının öngördüğü koşullarının oluşup oluşmadığı,
yöntemince saptanmış değildir. Hal böyle olunca, ve özellikle yukarıda
anılan koşulların, hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde
belirlenmeden manevi tazminata hükmedilmeyeceği ortadadır.
Yapılacak iş, zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan işçinin,
beden tamlığının ne şekilde bozulduğu zararla-sonuç arasında uygun illiyetin,
başka bir anlatımla, zararın, işverenin veya çalıştırdığı kişinin eylemi
sonucu oluşup oluşmadığı gibi nedenler tesbit edilerek sonucuna göre karar
vermekten ibarettir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın eksik
inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya
aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
olunmalı ve karar bozulmalıdır.
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz
harcının istek halinde davalıya iadesine, 14.12.1995 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA