kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 2002/7530 E., 2002/8884 K.

KAMBİYO SENEDİ VASFI

TANZİM TARİHİ

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/7530
K. 2002/8884
T. 29.04.2002


Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
TTK.nun 688/6. maddesi gereğince bonoda tanzim tarihinin gösterilmiş olması, dayanak belgenin kambiyo senedi vasfını taşıması için zorunlu bulunmaktadır. Somut olayda, tanzim tarihinin (1.7.00) olarak yazılı bulunduğu görülmektedir. Gerek uluslar arası ve gerekse ulusal kullanımda 2000 yılı ile sonraki yılların kısaltılmış olarak ve 2000 yılı için (00), 2001 yılı için (01), 2002 yılı için ise (02) şeklinde yazıldığı ve kısaltılmış bu kullanım tarzının istikrar kazanıp bir karışıklığa da sebep olmadığı anlaşılmış, açıklanan nedenle takibin iptali yasaya uygun bulunmamıştır. O halde, Mercice sair itiraz nedenleri incelenip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA