kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/7449 E., 2002/7683 K.

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK

KUM VE ÇAKIL OCAĞI

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
8. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas - 2002 - Karar
7449 7683

Y A R G I T A Y İ L Â M I

Mahkemesi :P Asliye Hukuk Hâkimliği
Karar Tarihi :11.07.2001
Esas ve Karar no :2001/809-2002/396

Muharrem ile Hazine ve N Köyü Muhtarlığı aralarındaki tescil davasının kabulüne dair P Asliye Hukuk Hâkimliğinden verilen 11.07.2001 gün ve 809/396 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı vekili, uyuşmazlık konusu taşınmazın vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Hazine vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, kazanmayı sağlayan zilyetliğe dayanarak tescil isteğinde bulunmuştur. Davalı Hazine vekili, taşınmazın Aksu Çayının yatağı olduğunu ve halende Narlı kum ocağı işletme sahasında kaldığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, kazanma koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Kadastro müdürlüğünün 01.04.2002 günlü karşılık yazısında dava konusu taşınmazın 1962 senesinde taşlık ve hali arazi olması nedeniyle tespit dışı bırakıldığı bildirilmiştir. Hazine vekili, taşınmazın Aksu Çayının yatağında yer aldığını savunmuş, teknik bilirkişiler tarafından düzenlenen raporlarda da Aksu Çayının taşkın sahasında yer aldığını belirtmişlerdir. Teknik bilirkişinin düzenlediği kroki ve raporda taşınmazın sınırında kanal bulunduğu açıklanmıştır. Mahkemece, kanalın niteliği üzerinde durulmamıştır. Kanal DSİ gibi bir kamu kuruluşuna ait ise, MK.nun 713/3. maddesi hükmü gözönünde tutularak davanın ilgisi yönünden DSİ ye yöneltilmesi yargılamaya geldiği takdirde, savunma ve delillerinin sorulup toplanması gerekmektedir. Bundan ayrı yerel bilirkişi ve tanıklar dava konusu taşınmazın 1971-1972 yıllarına kadar Aksu Çayının düzensiz akış yatağı üzerinde yer aldığını, 1971 yılında K Barajının yapılmasıyla Aksu çayının etkisinden kurtulduğunu ve davacı tarafından üzerindeki taşlar ve otlar temizlenmek suretiyle kullanılmaya başladığını bildirmişlerdir. Mahkemece, barajın ve sınırında yer alan kanallar DSİ ye ait ise, bunların yapım ve bitim tarihleri sorulup taşınmazın hangi tarihte Aksu çayının etkisinden kurtulduğu da belirlenmemiştir. Tüm bu yönler gözönünde tutularak dava konusu taşınmazı kapsayan bu yöreye ait kadastroca düzenlenen orjinal paftanın veya okunaklı fotokopisinin Tapu Sicil Müdürlüğünden getirtilerek, taşınmazın yerinin bu paftada işaretlenmesi, K Barajının yapımının hangi tarihte tamamlandığı, ayrıca taşınmazın sınırında yer alan kanalların DSİ ye ait ise, hangi tarihte yapıldığının DSİ den sorulması, kanalların yapımıyla ilgili belgelerin getirtilip dosya arasına konulması, tüm bu belge ve belirlemelere göre taşınmazın hangi tarihte Aksu Çayının etkisi altından kurtulduğunun saptanması, o tarihten dava tarihine kadar kazanma süresi ve koşullarının geçip geçmediğinin araştırılıp belirlenmesi, taşınmazın kum ocağı olarak işletildiği Hazine tarafından savunulduğuna göre, savunmaya ilişkin belgelerin istenilmesi, kum ocağı olarak işletilip
işletilmediği, kum ocağı olarak işletilen bir yer üzerinde davacıların zilyetliğini nasıl sürdürdüklerinin yerel bilirkişi ve tanıklardan sorulması, taşınmazın niteliği kesin olarak belirlenip kazanma koşullarının oluşup oluşmadığının gözönünde tutulması, ondan sonra uyuşmazlık hakkında hüküm kurulması gerekmektedir.
Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları bu bakımlardan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 24.10.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA