kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 2002/7432 E., 2002/7678 K.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

PAYLAŞMA DAVASI

TARAF TEŞKİLİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
6.Hukuk Dairesi

ESAS KARAR
7432 7678
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ :Trabzon 1.Sulh Hukuk Mahkemesi
ESAS NO :2000/112
KARAR NO :2002/172
KARAR TARİHİ :14.3.2002

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan Ömer tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava 1 adet taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkindir.Mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş ve hüküm davalılardan Ömer tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı vekili, Trabzon M... Y... Mah. .. parselde kayıtlı taşınmazın taraflar arasında rızaen taksim edilemediğinden mahkemece mümkünse aynen, değilse satış yoluyla ortaklığın giderilmesini istemiştir.Davalılar davaya cevap vermemiştir.
Ortaklığın giderilmesi davaları müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet hükümlerine tabi mallarda, paydaşlar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren çift taraflı davalardır.Davanın bu özelliği sebebiyle tüm paydaşların ya da ortakların davada taraf olarak gösterilmeleri zorunludur. Davadan önce veya dava sırasında ölen paydaş ya da ortak varsa, onlarında ibraz ettirilecek veraset belgesine göre belirlenecek mirasçılarının davaya katılmaları gerekir.
Davaya konu edilen ve satışına karar verilen 12 parsel sayılı taşınmazın paydaşlarından Yaşar’ın 1998 yılında ölmüş olduğu temyiz dilekçesine ekli veraset belgesinden anlaşılmaktadır.Adı geçenin mirasçılarından sadece Ömer davada taraf olmuş, eşi Nezahat ve çocukları Gülün, Gülsüm Esin ile Rezzan davada yer almamışlardır.Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde davaya dahil edilmeleri gerekirken bu yön üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı görüldüğünden hükmün bozulması icap etmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 9.12.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA