kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 2002/7428 E., 2002/7674 K.

AKDE AYKIRILIK

KİRALAYANANIN ZIMNİ MUVAFAKATİ

İçtihat Metni

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı vekili, dava dilekçesinde, dava konusu konutun 01.05.1999 başlangıç tarihli yazılı sözleşme ile davalıya kiralandığı halde kendisinin başka yerde ikamet edip, dava konusu yeri akrabası (S) (G)’ye tahsis ettiğini, sözleşmedeki kira, devir, kullandırma yasağı nedeniyle, akde aykırılığın giderilmesi için kendisine süreli ihtar gönderildiğini, kiralananı boşaltmadığını belirterek tahliyesini istemiştir. Davalı vekili, gerek cevabi ihtarnamede, gerekse davaya cevabında yaşlı bir insan olan davalının kiralananda yeğeni (S) (G) ile birlikte oturduğunu, bu durumu davacının kiralama aşamasından beri bildiğini, bununla ilgili tanıkları bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davacı, dava konusu konutun, kiracısı olan davalı tarafından kullanılmayıp akrabası (S) (G)’ye kullandırıldığı, süreli ihtar gönderildiği bildirilerek akde aykırılık iddiasında bulunulmuş, davalı vekili ise yaşlı olan davalının yalnız yaşayamayacağı için yeğeni olan (S) (G) ile birlikte kiralananda oturduğunu, akdin başından beri kiralayanın bu durumu bildiğini, bununla ilgili tanıkları bulunduğunu ileri sürmüş olduğuna göre savunma üzerinde durulup tanıkların dinlenmesi ve ondan sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı görüldüğünden hükmün bozulması icap etmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 09.12.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
M.Tunaboylu S.Tükenmez H.Erdoğan A.N.Kaynak M.N.Şerbetçioğlu

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA