kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/6638 E., 2002/8418 K.

    SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E:2002/6638
K:2002/8418
T:12.12.2002
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ


(6217 s. Tapu Kanunu m. 26/5 )

Davacı, 1425 parsel sayılı taşınmazdaki S.Z. Camgöz ve E. Camgöz paylarını satın aldığını, satın aldığı paylar üzerinde, N.A. Camgöz lehine 29.12. 1975 tarihli satış vaadi şerhi bulunduğunu ileri sürerek, kayıttan bu şerhlerin silinmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, kayıttaki şerhin tapu sicil müdürlüğünce resen terkin edileceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davacı temyiz etmiştir.
Dava, tapu kaydındaki satış vaadi şerhinin terkini isteğine ilişkindir. 6217 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanununun 26/5. maddesi gereğince tapuya şerh edilen satış vaadi sözleşmeleri, anılan maddenin son fıkrası uyarınca şerhten itibaren 5 yıl içinde de satış yapılmazsa tapu sicil müdürlüğü tarafından şerhi resen terkin edilir. Süresi dolduktan sonra resen terkin edilmeyen satış vaadi sözleşmesine ilişkin şerh kayıtta bulunsa bile hukuki kıymetini yitirir. Yükümlü taşınmaz maliki, hukuki kıymetini yitiren bu şerhin hükmen silinmesine karar verilmesini isteyebilir.
Somut olayda, davacının satın aldığı paylar üzerindeki satış vaadi sözleşmesi şerhi 5 yıllık süre dolmasına rağmen, tapu sicil müdürlüğünce resen terkin edilmemiştir. Bu durumda mahkemece, resen terkin edilmeyen şerhin, hükmen terkinine karar vermek gerekirken, yazılı nedenlerle davanın
reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle; temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının yatırana geri verilmesine 12.12.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA