kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 2002/5144 E., 2002/6132 K.

MİRASCILAR HAKKINDA TAKİP

MİRASCILARIN İTİRAZ HAKLARI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/5144
K. 2002/6132
T. 26.03.2002


Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İcra takibi muris hakkında 1.12.2000 tarihinde başlatılmış olup, ödeme emri tebliğ edilmeden ve muris hakkında takip kesinleşmeden 22.1.2001 tarihinde öldüğü anlaşılmaktadır. İİK.nun 53. maddesinde de belirlendiği üzere mirasçılar hakkındaki takip muris hakkındaki takibin devamı niteliğinde olduğundan muteriz mirasçı borçlu adına ödeme emri gönderilmesinde usulsüzlük bulunmamaktadır. Ancak, mirasçılar murisin ölümünden önceki işlemlere karşı itiraz edemezler. Bunun dışında mirasçı olunmadığı, mirasın reddedildiği imhal, itfa, zamanaşımına benzer itirazlarda bulunabilirler. Somut olayda murise ödeme emri tebliğ edilmediğinden ve hakkındaki takip kesinleşmediğinden murisin itiraz hakkı bulunan hususlarda da mirasçının itiraz hakkı vardır. Mercice itirazın esasının incelenmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA