kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2002/5101 E., 2002/5859 K.

DENİZ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2002/5101 2002/5859

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Beyoğlu Asliye 2.Ticaret Mahkemesi
GÜNÜ :25.4.2001
SAYISI :1999/121-2001/290


Taraflar arasında görülen davada Beyoğlu Asliye 2.Ticaret Mahkemesi’nce verilen 25.4.2001 gün ve 1999/121-2001/290 sayılı kararı onayan Daire’nin 20.2.2002 gün ve 2001/9116-2002/1448 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, davalı tarafından taşınan müvekkiline sigortalı emtianın alıcısına hasarlı olarak teslim edilmesi nedeniyle ilgilisine tazminat ödendiğini ileri sürerek, (959.862.208) liranın rücuen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, hasarın taşıma değil tahliye sırası oluştuğunu, konişmentodaki FİOS kaydı nedeniyle tahliyeden gönderilenin sorumlu olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporuna nazaran davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen karar Dairemizce faiz yönünden düzeltilerek onanmıştır.
Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dava, davalı tarafından taşınan yükün gönderilene hasarlı teslimi nedeniyle ilgilisine sigorta tazminatı ödendiği iddiasına dayalı TTK. 1301.maddesi gereğince taşıyana karşı yöneltilmiş rücuen tazminata ilişkindir. Taşınan rulo kağıt emtiasının tahliye sırası hasarlandırıldığı hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık yoktur. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın, yükün gönderici ile davalı arasında düzenlenmiş konişmentoda Free Out kaydı ve yük alıcısı (gönderilen) nin yükün tahliyesi ile ilgili verdiği 6.8.1998 tarihli dilekçe ve talebi karşısında, dava dışı TCDD. Tarafından fiilen gerçekleştirilen tahliye sırasında oluşan hasardan davalı taşıyanın sorumlu olup olmayacağı noktasında toplandığı anlaşılmaktadır.
Konuşmentodaki Free Out kaydı ve klozuna rağmen şayet, geminin varış limanında bu kayda rağmen tahliyeyi taşıyıcı üstlenmiş ise, artık, taşıyanın konişmentodaki Free Out klozuna sarılarak tahliyedeki hasardan sorumlu olmadığını ileri süremeyeceği, bir başka deyişle, Free Out klozuna uygun bir tahliye yapılması durumunda, taşıyanın tahliye sırasında yükte meydana gelen hasarlardan sorumlu olmayacağı ilke olarak doğrudur. Bu durumda, öncelikle, fiilen tahliye işlemini gerçekleştiren TCDD.na tahliye emrini kimin verdiği yani, TCDD.nı kimin yardımcı şahsı atadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Dosyada mevcut, dava dışı yükün
gönderileni Ş...’ın, gümrük idaresine hitaben yazılmış 6 Ağustos 1998 tarihli yazısında açıkça; “G... 1 gemisi ile limanınıza gelen Anvers-Derince 03 konişmento muhteviyatı 99484 kg. kağıt yükümüzü supalan olarak çekmeyeceğimizi tarafınıza bildirir, malımızın indirilmesi için gereğinin yapılmasını rica ederiz” talimatı verilmiştir. Gönderilenin, yükün tahliyesi ile ilgili böyle bir talimatından başkaca, tahliye işinin Free Out klozuna rağmen tekrar taşıyanca üstlenildiğine dair dosyada başkaca bilgi ve belge yoktur. Bu durumda mahkemece, sigortalı yükte meydana gelen hasarın taşıyıcının sorumlu olmadığı bir kesitte meydana geldiğinin kabulü ile taşıyıcı hakkındaki davanın reddine karar vermek gerekirken, gönderilenin yükün tahliyesi ile ilgili 6.8.1998 tarihli talimatı yanlış manâlandırılarak davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen kararın Dairemizce onanması doğru olmamış, davalı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin onama kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulüne, Dairemizin 20.2.2002 tarih ve 2001/9116 E. 2002/1448 K. sayılı onama kararının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 6.6.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA