kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2002/5091 E., 2002/4083 K.

İADEİ MUHAKEME

İADEİ MUHAKEMEKESİNLEŞTİRME ZORUNLULUĞU

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
9.HUKUK DAİRESİ


E. 2002/ 5091
K. 2002/ 4083
T. 13.03.2002YARGITAY KARARI

Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunan kurum vekili talep dilekçelerinde, taraflar arasında görülen iş kaybı tazminatı ile ilgili davada elde edilemeyen ve daha sonra kurumlarına intikal eden Sosyal Sigortalar Kurumu yazısına göre davacının-tazminat talep ettiği dönem süresine rastlayan bir tarihte yeniden işe başladığının belirlenmesi karşısında haksız olarak yapılan ödemenin geri alınabilmesi için yargılamanın yenilenmesini talep ettiklerini beyan etmiştir.
Karşı taraf (Davacı) vekili ise, yargılamanın iadesi talebinin geçerli olabilmesi için yasanın aradığı koşulların bulunmadığını savunmuştur.
Mahkeme yargılamanın yenilenmesi isteğini kabul ederek yargılama yapmak suretiyle davalı (talep sahibi) kurum yararına karar vermiştir.
Yargılamanın yenilenmesi istenilen dava ile ilgili dosyanın incelenmesinde; 21.12.1999 günlü kararın taraf vekillerinin yüzlerine karşı verildiği ve kısa kararda miktar hanesinin boş bırakıldığı ve mahkemenin 24.10.2000 günlü oturumunda kısa kararın Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 388 ve 389. maddelerine uygun olarak tesis edilmediği ve bu durumda kararın kesinleşmediği gerekçesiyle talepte bulunan kurum vekiline kesinleştirme ile ilgili usulü işlemleri yaptırmak üzere mehil verilmiştir. Mahkemenin belirtilen yöndeki tesbit ve işlemlerinde yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. Kurum vekili 18.1.2001 günü kesinleştirme işlemlerine başlamıştır. Aleyhine yargılamanın iadesi istenecek hüküm kesinleşmemiş ise, bu durumda Hukuk Muhakemeleri Usul Kanununun 447. maddesinde belirtilen 3 aylık yargılamanın iadesini isteme süresi yargılamanın iadesi istenilen hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren işlemeye başlaması gerekir. Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanununun 445. maddesine göre, yargılamanın iadesi ancak kesinlik kazanmış olan kararlar hakkında talep olunabilir. Oysa davaya konu olan işte aleyhine yargılamanın iadesi istenilen karar kesinlik kazanmamıştır. Karar 18.1.2002 tarihinde tebliğe çıkarılmış olup, yargılamanın iadesi talebi, 24.8.2000 tarihinde yapılmıştır. Bu durumda istemin bu sebeple reddi gerekirken işin esasına girilerek yargılamanın iadesi isteğinin kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.3.2002 gününde oyçokluğu ile karar verildi.


KARŞI OY

H.U.M.K.nun 445/1. maddesinin düzenlenmesi gereği kesinleşmiş kararlara karşı iadei muhakeme yoluna gidilebileceği bilinen bir gerçektir. Ancak henüz karar kesinleşmeden iadei muhakeme yoluna başvurulmuş ve bu safhada karar kesinleşmişse usul ekonomisi yönünden iadei muhakeme isteğinin incelenmesi gerektiği kanısındayım. Nitekim doktirinde hükmün kesinleşmesinin bekletici mesele sayılması gerektiği savunulmaktadır. (Örneğin Baki Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü Cilt 5. sayı 5169). Bu nedenlerle daire çoğunluğunun bozma gerekçesine katılamıyorum.
Fakat, Mahkemece öncelikle iadei muhakemenin diğer koşullarının mevcudiyeti kabul edilirse muhakemenin iadesine karar verilmeli, daha sonra iadei muhakemesi istenilen karara konu taleplerle ilgili karar kurulmalıdır. Anılan davada işçi davacıdır. İş ve İşçi Bulma Kurumu davalıdır. İadei Muhakeme isteğinden sonra İş ve İşçi Bulma Kurumu asıl davanın davacısı kabul edilerek hüküm kurulması hatalıdır. Karar bu gerekçelerle bozulmalıdır.


Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA