kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2002/5078 E., 2002/19638 K.

HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

İSTİRAHATLİ DÖNEM TATİL ÜCRETİ

RAPORLU SÜREDE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
9.Hukuk Dairesi

YARGITAY İLAMI

ESAS NO : 2002/5078
KARAR NO : 2002/19638

MAHKEMESİ : Ankara 5. İş Mahkemesi
TARİHİ : 7.2.2002
NO : 586 / 40
DAVACI : Hasan Akın adına Avukat Metin Bayyar
DAVALI : TCDD.Genel Müdürlüğü adına Avukat Sema Çiftçi

DAVA : Davacı, hafta tatili ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde, davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Davacı davalıya ait işyerinde hizmet akdine bağlı olarak çalışırken 23.3.2000-6.6.2000 tarihleri arasında hekim raporu ile istirahatli kaldığı döneme ilişkin hafta tatili günlerine ait ücretin ilk hafta tatili dışındaki kısmının işverence ödenmediğinden 18.6.2000 tarihinden itibaren fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50.000.000 TL.hafta tatili ücreti olarak davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı gerek İş Kanunu’nun 41.maddesinin ( c ) bendi gerek toplu iş sözleşmesinin 43.maddesinin I.bendi (b) fıkrası uyarınca ancak bir haftalık süre içinde hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinlerinin hafta tatili ücreti hesabında çalışılmış günler gibi hesaba katılacağından bu süreyi aşan raporlu süreden dolayı hafta tatili ücretine hak kazanılamayacağı gerekçesi ile davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece toplu iş sözleşmesinde diğer izinlerle sözcüklerinden sonra virgül kullanılarak hekim raporunun bir haftayı aşması halinde de hastalık ve dinlenme izinlerinin tamamının çalışılmış günler gibi hesaba katılacağı görüşüyle dava kabul edilmiştir.
Davalı kararı temyiz ederek bozulmasını talep etmiştir.
1475 Sayılı İş Kanununun 41.maddesinde bu kanunun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 işgününde bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödeneceği hükme bağlandıktan sonra ( c ) bendinde” bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinleri, çalışılmış günler gibi hesaba katılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
18.dönem TCDD.Limanları İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 43.maddesinde de Cumartesi günü saat 13.00 den sonra da çalışılan işyerlerinde anılan sözleşmenin 39.maddesi uyarınca hafta tatili dinlenmesi konusunda yasa hükümleri uygulanarak atölye işçileri için Cumartesi günü akdi tatil günü olduğu belirtilerek hafta tatili dinlenmesi verileceği belirtilmiş aynen “Hafta tatili günlerinden önceki işgünlerinde günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere, çalıştırılmadıkları hafta tatili günleri için bir iş karşılığı olmaksızın tam gündelik ödenir. (Akdi tatil günü çalıştırılmayan işçilere bu gün için ücret ödenmez).
2002/5078
2002/19638

Şu kadar ki, a) çalışılmadığı halde kanunen veya sözleşmenin 35.maddesi gereğince iş süresinden sayılan zamanlarla, günlük, ücret ödenen ve ödenmeyen kanuni ve akdi tatil günleri ve yıllık ücretli izin günleri ile evlenme, ana veya babanın, karı ve kocanın, kardeş veya çocukların ölümü veyahut tabii afet hallerinde bu sözleşme uyarınca verilen izin süreleri, b) bir haftalık süre içinde kalmak üzere verilen diğer izinlerle, hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinleri, c) sözleşmenin 44.maddesi gereğince ücretsiz izinli sayılan süreler, çalışılmış günler gibi hesaba katılır...” hükmü getirilmiştir.
Toplu iş sözleşmesi ve İş Kanunu düzenlenmesi sözel olarak hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinlerinde bir virgül farkıyla birbirleriyle benzeşmektedir. Maddenin amacına göre yorumunda ise haftalık süre içinde 6 işgünü çalışan işçiye bir günlük hafta tatili verilebilmesi için çalışılmış sayılan günleri belirtildiğinden hekim raporu ile kısa süreli hastalık ve dinlenme izinlerinin kastedildiği anlaşılmaktadır.
Gerçekten uzun süreli hastalık ve dinlenme raporları sağlık kurulları tarafından verilebilmektedir.
Öte yandan Ek 2 olarak dava dilekçesine eklenen İş Kazası ödeme fişinde davacıya 23.3.2000 den 3.5.2000’e kadar 42 gün için günde 7.297.184 TL.den 306.481.756 TL.geçici işgöremezlik ödeneği ödenmiş olduğu ve bunun içinde 1475 Sayılı İş Kanununun 44.maddesi uyarınca geçici işgöremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri içinde SSK.tarafından geçici işgöremezlik ölçüsü üzerinden ödeme yapıldığı açıktır.
Toplu iş sözleşmesinin 111.maddesinde sigortaca verilen işgöremezlik ödeneklerinin tama iblağında istirahatli kalınan günlere ait müktesep ücretlerin altındaki kısım ve 506 Sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca geçici işgöremezliğin başladığı hastalığın ilk iki günü içinde olmak üzere TCDD. Tarafından fark ödeneceği belirtilmiş buna karşın hafta tatili için ayrı ücret ödemesi yapılacağına ilişkin bir kuralada yer verilmemiştir.
Bu durumda davalı işverenlikce hastalığın başladığı ilk hafta tatili dışında hastalık ve dinlenme izinleri dışında sağlık kurumlarınca verilen raporlu süre içindeki hafta tatili ücretlerine davacı hak kazanamadığından davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.10.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA