kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 2002/5043 E., 2002/6266 K.

AKTİN YAPILDIĞI YER

SÖZLEŞMENİN YERİNE GETİRİLECEĞİ YER

YETKİ İTİRAZI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/5043
K. 2002/6266
T. 26.03.2002


Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İcra takibinin dayanağı olan cari hesap ekstresinin incelenmesinde birden fazla mal alım faturası nedeniyle kalan borcun talep edildiği anlaşılmaktadır. Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yerine getirileceği yer mahkemesinde (icra dairesinde) dava açılabilir, takip yapılabilir. (HUMK.Md 10) Sözleşmenin yerine getirileceği yer ilk önce tarafların açık veya zımni isteğine göre belirlenir. Bu hususun anlaşılamadığı hallerde sözleşmenin yerine getirileceği yer, B.K.nun 73. maddesine göre saptanmalıdır. Ayrıca İİK.nun 50/1. maddesinin ikinci cümlesine göre de (davalının bulunması koşulu aranmaksızın) takip, aktin yapıldığı yer icra dairesinde başlatılabilir.
Somut olayda takibin konusu para borcunun dayanağı fatura ve irsaliyeler alacaklıdan istenip varsa yazılı sözleşme de getirtilerek yukarıdaki ilkelere göre yetki itirazının çözümlenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA