kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 2002/7586 E., 2003/5735 K.

MENFİ TESPİT DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19.HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I
Esas Karar
2002-7586 2003-5735
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi :Tekirdağ 2.Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarihi :8.11.2001
Nosu :463-493
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı Mustafa dışındaki diğer davalılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılar vek.Av. gelmiş diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R
Davacılar vekili, müvekkillerinin davadışı S... Yem A.Ş’de %45 hisseleri bulunduğunu, davalıların A.Ş’nin yöneticileri olduğunu, şirketi keyfi olarak idare ettiklerini, sahte belgelerle şirketi borçlandırdıklarını bu şekilde zarar verdiklerini ileri sürerek müvekkillerin ortağı bulunduğu şirketin davalıların sahip olduğu E... Ltd.Şti.’ne borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar davanın yerinde olmadığını belirterek reddini istemişlerdir.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre davalıların S... Yem A.Ş’nin ticari defterlerini ibraz etmeyerek borçlu olup olmadığının incelenmesine olanak vermediği bu nedenle şirketi borçlu kabul edilemeyeceği gerekçesiyle S... Yem A.Ş’nin 1999/2546 ve 3454 sayılı dosyalardan dolayı davalı E... Ltd.Şti.’ne borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle S... Yem A.Ş’nin yöneticileri olan davalıların bu şirketin ticari defterlerini ihtara rağmen ibraz etmemeleri nedeniyle bu şirket ortakları tarafından E... Ltd.Şti. aleyhine açılan menfi tespit davasının kabulüyle yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı Mustafa dışındaki diğer davalılar vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlerden alınmasına 29.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA