kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/7572 E., 2002/10144 K.

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI

İŞYERİ OLARAK KULLANILAN MESKENİN TAHLİYESİ

İçtihat Metni
T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2002/7572 2002/10144
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi :İ 2.Sulh Hukuk Mahkemesi
Tarihi :14.2.2002
Nosu :2001/668-2002/117
Davacılar :Nazife vs.Vek.Av.İ
Davalı :Faruk
Dahili Davalı :R Ltd.Şti
Vek.Av.R

Dava dilekçesinde 634 Sayılı Yasanın 24. maddesi gereğince elatmanın önlenmesi ve meskene dönüştürme istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm dahili davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Dava dilekçesinde müdahalenin men’i yanında işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümün mesken niteliğine dönüştürülmesi de istenilmiştir. Yargıtay uygulamalarında, meskene dönüştürme istemi ve kararının tanınan sürede yerine getirilmemesi durumunda kiracının tahliyesini de içerdiği kabul edilmektedir.
Öte yandan belli meslek mensuplarının münferiden kendi emeğiyle yürüttüğü doktorluk, avukatlık, mühendislik (proje çizim) gibi faaliyetler, Kat Mülkiyeti Yasasının 24. maddesi 1 fıkrası kapsamında meskende yürütülebilecek büro hizmetleri olarak kabul edilebilir ise de, bu nitelikte olmayan her tür ticari faaliyetin yürütülmesi meskenin işyeri olarak kullanılması niteliğindedir. Bu bakımından davalı şirketin emlak bürosu şeklindeki kullanımının, yukarıda açıklandığı anlamda mesleki büro faaliyeti olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.
Bu itibarla ve dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 22.10.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA