kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 2002/4263 E., 2002/5065 K.

DENETİM MAKAMI

GÖREV

KAMU DÜZENİ

NAFAKA

VASİNİN AZLİ

VELAYETİN NEZ’İ

VESAYET

VESAYETİN KALDIRILMASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ


E. 2002/4263
K. 2002/5065
T. 11.04.2002

Y A R G I T A Y İ L A M I


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyada sunulan; tarafların ortak çocuğu 1971 doğumlu Gökhan’la ilgili, Medeni Kanunun 315. maddesine dayanılarak hükmolunan nafakanın artırılmasına ilişkin Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararından; çocuğun velayetinin boşanma kararı ile değil, Ankara 17. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1994/461 sayılı dosyasında verilen Medeni Kanunun 355. maddesindeki sebeple hacir altına alınmasına dair kararla, aynı Yasanın 369/2. maddesinde yer alan “..reşit evlat hacredildikce, asolan velayet altına konulmaktır” hükmü gereğince annesinin velayeti altına konulduğu anlaşılmaktadır.

Özürlü Gökhan, sözü edilen Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı ile hacredildiğine ve Medeni Kanunun 369/2. maddesindeki hükme istinaden annesinin velayeti altına konulduğuna göre; olayda görev yönünden vesayete ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Mahkemenin görevine ilişkin kurallar kamu düzenine ilişkindir. Hakim tarafından yargılamanın her aşamasında dikkate alınması zorunludur. Yeni bir kanunla kabul edilen görev kuraları geçmişe de etkilidir. Davanın açıldığı tarihteki kurallara göre görevli olan mahkeme yeni kanunla görevsiz hale gelmişse, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekir. (4722 sayılı Kanun m.2/1)

Temyize konu karar Asliye Hukuk Mahkemesinden verilmiştir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine göre vasinin azli (m.427) ve vesayetin kaldırılması (m.416) için görevli mahkeme Asliye Hukuk mahkemesi iken; 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğüe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun’da vasinin görevden alınmasında (azil) vesayet makamı (Sulh Hukuk Mahkemesi) görevli olarak belirlenmiştir. (TMK.m.483)

O halde, yeni Türk Medeni Kanununa göre Asliye Hukuk Mahkemesi görevli değildir. Yeni yasa ile Asliye Hukuk mahkemesi vesayet işlerinde “denetim makamı” olarak belirlendiğinden, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 7/son maddesi bu durumda uygulanmaz. Mahkemece görevsizlik kararı verilecek yerde işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 11.04.2002 (Prş.)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA