kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 2002/4261 E., 2002/5349 K.

İHALE BEDELİ

İHALE FESHİ

PARAYA ÇEVİRME GİDERİ

YEDİEMİN ÜCRETİ

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

E. 2002/4261
K. 2002/5349
T. 15.03.2002Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının onanmasını mutazammın 29.11.2001 tarih ve 19110/20228 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış aynı Kanunun 129/1. maddesine göre de satış bedelinin ikinci satışda tahmini kıymetin %40’ı ile rüçhanlı alacakları ve paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması zorunlu kılınmıştır. Bu durumda satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini seçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekte satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini hesaplanmada dikkate alınması gerekmektedir. O halde, satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin de paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur. Somut olayda ihale bedeline göre 200.000.000.-TL. paylaştırma masrafı payının kaldığı tespit edilmiştir. Mercice yediemin ücreti de hesaplamaya dahil edilerek ihale bedelinin yukarıda öngörülen ilkeleri karşılayıp karşılamadığı Yargıtay denetimine imkan tanıyacak şekilde hesaplanıp değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Merci kararının yukarıda açıklanan nedenlerle bozulması yerine onandığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kabulü cihetine gidilmiştir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin onama kararının kaldırılmasına ve Merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA