kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/4210 E., 2002/4577 K.

İPOTEĞİN KALDIRILMASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E:2002/4210
K:2002/4577
T: 11.6.2002

(743 sy. Türk Medeni Kanunu m. 169)

Dava, davacıya ait taşınmazdaki ipotek kaydının miras bırakan kocasının davalı S.S.Özalp Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi aracılığı ile Halk Bankasından aldığı kredi borcu nedeniyle davalı kooperatif lehine konulduğunu, ipotek kurulurken Medeni Kanunun 169. maddesi gereğince hakim izni alınması icap ettiği halde alınmadığı gerekçesi ile ipoteğin kaldırılması isteğine ilişkindir.
Mahkemece, ipotek kurulurken hakim izni alınmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm; davalı kooperatif temsilcisi tarafından temyize getirilmiştir.
Medeni Kanunun 160. maddesinin sadece borçlandırıcı işlemleri kapsadığı yargısal uygulama ve öğretide genel kabul görmektedir. Oysa ipotek işlemi borçlandırıcı işlem değil tasarrufi bir işlemdir. Bu nedenle, davacının miras bırakan kocasının borcundan dolayı davalı kooperatif lehine kurulan ipoteğin geçerliliği için Medeni Kanunun 169. maddesi uyarınca hakim onayına gerek bulunmamaktadır. (Ali Suat Ertosun, Medeni Kanunun 169 ncu maddesi üzerine bir inceleme, Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan/1991, C:17 S.1-2) Mahkemece, bu yön gözönüne alınmadan davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda yazılı nedenlerle; davalı temsilcisinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 11.6.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA