kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 2002/4186 E., 2002/8954 K.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ

İçtihat MetniT.C.
YARGITAY
5.HUKUK DAİRESİ
SAYI
ESAS : 4186
KARAR : 8954

K A R A R


Dava, kamulaştırma bedelinin tesbiti ve dava konusu taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Alınan raporlar yöntem bakımından yasa hükümlerine uygundur.Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak yapıya da resmi birim fiatları esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu itibarla davacı idare vekilinin tüm, davalılar vekilinin ise sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak
1- 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanunun 15/ son maddesi uyarınca değerlendirmede, idarece belgelerin mahkemeye verildiği tarih olan dava gününün esas alınması gerekirken kamulaştırma karar tarihine göre değerlendirme yapılması,
2- Tespit ve bloke edilen bedelin derhal ödenmesi ve tapuda tescil işleminin yapılması için hükmün kesinleşmesi beklenmeksizin banka ve Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ayrı ayrı teskere yazılmasına karar vermek gerekirken bu hususun belirsiz bırakılması,
3- Davanın mahiyetine göre maktu harç alınması gerekirken nisbi harç tahsiline karar verilmesi,
4-Taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerine göre her iki taraf lehine de maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, sadece davacı idare vekili lehine nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanna nedenle H.U.M.K’nun428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının hazineye irat kaydedilmesine ve yeniden harç alınmasına yer olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde davalıya geri verilmesine, 15.04.2002 günündeoybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA