kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2002/4182 E., 2002/3670 K.

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI

TESPİTE İTİRAZ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas 2002 Karar
4182 3670
YARGITAY İLAMI

Mahkemesi :D-S Kadastro Mahkemesi
Tarihi :27.2.2002
Nosu :2002/24-21
Davacı :Kadir
Davalı :Hazine, Kadastro Müdürlüğü

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 124 ada 35, 36 ve 67 parsel sayılı 2043.28, 3979.77 ve 2372.53 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ölü olduğu belirtilerek Ali oğlu Kadir adına tespit edilmiştir. Davacı, yasal süresi içinde çekişmeli taşınmazların ölü dedesi Kadir den mirasçılarına geçtiği, ancak Kadir in babasının adının tespitte yazıldığı gibi Ali olmayıp Hasan olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumetten reddine, kesinleşen kadastro tespit tutanakları uyarınca işlem yapılmak üzere tutanak ve eklerinin Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, tespit maliki ve miras bırakanı olan Kadir in baba adının Hasan olduğu halde tespit sırasında yanlış olarak “Ali” yazıldığını ileri sürerek yanlışlığın düzeltilmesi için dava açmış ve davayı Hazine ile Kadastro Müdürlüğü’ne yöneltilmiştir. Dava, Kadastro Müdürlüğünce yapılan yanlış işlemin düzeltilmesine ilişkin olduğundan ve tespitte kesinleşmediğinden Kadastro Müdürlüğü ile Hazineye husumet yöneltilmesi doğru bulunmaktadır. Bu nedenle tarafların iddia ve savunmalarına ilişkin tüm delilleri toplanmalı, tutanak bilirkişileri tanık sıfatıyla dinlenilmeli, tespitte malik olarak gösterilen Kadir in baba adının “Ali” olup olmadığı kesin olarak saptanarak sonucuna göre karar verilmelidir. Temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA 30.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA