kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2002/4174 E., 2002/3785 K.

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas 2002 Karar
4174 3785
YARGITAY İLAMI

Mahkemesi :K E Kadastro Mahkemesi
Tarihi :27.10.1998
Nosu :1986/35-116
Davacı :İsmail
Davalı :Hüseyin ve müşterekleri

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 14 parsel sayılı 1360 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz irsen intikal, taksim, Noter satış senedi ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davacı İsmail adına tespit edilmiştir. Davalının itirazı Kadastro Komisyonunca kabul edilerek taşınmazın davalı ve müşterekleri adına tesciline karar verilmiştir. Davacı İsmail , maddi hata yapıldığına, satış ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine ve çekişmeli parselin davalılar adına hisseleri oranında tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı İsmail vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava kadastro tespitine itiraz davasıdır. Davacı tarafından 766 sayılı Tapulama Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca verilen komisyon kararının tebliği üzerine ve yasal süresinde dava açılmıştır. Davacı tarafından komisyon kararı kendisine tebliğ olunmaksızın dava açma olanağı bulunmadığına göre 1 yıllık sürenin geçtiğinden söz edilemez. Kaldı ki, bir yıllık süre hatanın öğrenildiği tarihten başlar. Davacı hatalı işlemi komisyon kararının kendisine tebliği ile öğrendiğine göre bu nedenle de sürenin geçtiği kabul edilemez. Hal böyle olunca; tarafların iddia ve savunmalarına ilişkin tüm delillerin toplanarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olduğundan hükmün bu nedenle BOZULMASINA, 2.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA