kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/4135 E., 2002/4579 K.

GÖREVLİ MAHKEME

TAPU İPTALİ VE TESCİL

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E:2002/4135
K:2002/4579
T: 11.6.2002

(4146 sy. Yasa ile değişik 1086 sy. HUMK. nu m. 8/1)

Davacı, Harmancık Asliye Hukuku Mahkemesinde hakem sıfatıyla bakılan 1999/43 esas, 1999/56 Karar sayılı ilamı ile davacı kuruma ait olduğunun tespitine karar verilen 263,59 metrekarelik taşınmazın davacı kurum adına tescilini istemiştir.
Mahkemece, dava konusu taşınmazın değerine göre Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile davanın görev yönünden reddine karar verilmiş, hükmü; davacı vekili temyize getirmiştir.
Her ne kadar; çekişmeli taşınmazın Harmancık Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/43 Esas, 1999/56 Karar sayılı dosyasında değerinin beşyüzmilyon lira olarak belirlendiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiş ise de; anılan dava dosyasında 7497 metrekarelik taşınmaz dava edilmiş ve yapılan keşif sırasında taşınmazın tamamının değerinin beşyüzmilyon lira olduğu saptanmıştır. Eldeki davada ise, bu taşınmazın yalnızca 263, 59 metrekarelik kesimi dava konusu edilmiştir. Taşınmazın tamamının değeri, dava konusu edilen kesime oranlandığında HUMK.nun 20.6.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4156 sayılı yasa ile değişik 8/1 maddesi ile 4146 sayılı Yasanın ek 3. maddesi gereğince Sulh Hukuk mahkemesinin görev sınırları içinde kaldığı gözetilmeden yazılı gerekçe ile Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ. Yukarıda yazılı nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin yatırılan temyiz harcının yatırana iadesine, 11.6.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA