kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/7712 E., 1995/9041 K.

FERDİ DOĞALGAZA GEÇİŞ

FERDİ ISINMAYA GEÇİŞ

ISINMA SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MERKEZİ ISINMA SİSTEMİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/7712 1995/9041

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde karar iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü
cihetine gidilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada mevcut merkezi sistem ısınma biçimi muhafaza edilmek koşulu ile
doğalgaza geçildikten sonra anagayrimenkulde doğalgaz muhafaza edilmekle
beraber ferdi ısınmaya geçilmesine, ancak buna muhalefet eden bağımsız bölüm
maliklerinin merkezi sistemle ısınmalarına devam etmelerine dair 4.4.1993
tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istenmiş olup, mahkemece dava
kabul edilmiştir.
Dosya incelendiğinde, kat malikleri kurulunun 15.6.1991 tarihli karar
ile merkezi sistemde kullanılan yakıttan vazgeçilerek doğalgaza geçilmesine
karar verilmiş olup, iptali istenen kararda kat maliklerinin pay ve paydaş
çoğunluğu ile doğalgaz kullanma koşulu ile ferdi ısınmaya geçilmesine, ancak
buna muhalefet eden davacıların mevcut merkezi sistemi masrafları kendilerine
ait olmak üzere kullanmalarına devam etmelerine karar verilmiştir.
Mahkemece merkezi sistemde doğalgaz kullanılmaya başlandıktan sonra
doğalgaz ile de olsa ferdi ısınmaya geçilemeyeceği kabul edilerek dairemizin
bir kararına da yollamada bulunulmak sureti ile dava kabul edilip iptal
kararı verilmiştir.
Konu ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesine 10.12.1990 gün
ve 431 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkra hükmüne göre, ortak
kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya
dönüştürülmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu yeterli
görülmüştür. Bu hükmün amacının doğalgazın kullanılmasını yaygınlaştırmak ve
kolaylaştırmak olduğu açık olmakla beraber, esasen merkezi ısıtmada doğalgaz
kullanılan yapılarda bu gaz kullanılmak üzere ferdi ısınmaya geçilemeyeceği
sonucuna varmak Yasanın yalnız amaçsal yönden dar bir yorumla uygulanmasına
yol açar. Böyle bir yorum, Büyükşehirlerde hava kirliliğini önlemek için,
şehir yöneticilerinin vatandaşlara, diğer yakıt türlerini adeta yasaklayan
bir tutum ve davranış içerisine girmeleri nedeniyle zorlayarak ve gerekli
mali olanaklara sahip olmadan yakıtlarını doğalgaza çeviren kat maliklerinin,
ferdi ısınmaya geçmek için yeterli mali olanaklara sahip olduklarında, bu
haktan yararlanmalarını önlemek anlamında olup bunun hakkaniyete uymadığı
açıktır. Yasada, doğalgazla merkezi ısınmaya geçildikten sonra aynı yakıtla
ferdi ısınmaya geçilmesi için tüm kat maliklerinin oybirliğiyle karar
almalarını zorunlu kılan bir özel hüküm de bulunmamaktadır. O nedenle, yasa
hükmünün, ferdi ısınmaya, doğalgaz kullanılmak üzere geçilmek istendiği
sürece, ek fıkradaki pay ve paydaş çoğunluğu ile alınacak kararın yeterli
olacağı şeklinde yorumlanması, yasanın amacına aykırı olmayacaktır. Çünkü,
sözü edilen ek fıkra, ferdi ısınmaya geçmeye karar verilmeden önce
kullanılmakta olan yakıt türünü önemsememiş, sadece önceki “ortak kaloriferle
olan ısınma”dan söz etmiş, ferdi ısınmaya geçmenin doğalgaz kullanmak
maksadına yönelik olmasını yeterli görmüştür.
O halde merkezi ısınmada kullanılmakta olan yakıtın türüne ve daha
önce merkezi sistemde doğalgaza geçilmiş olup olmadığına bakılmaksızın
doğalgazın kullanılması koşulu ile ferdi ısınmaya geçmek için, pay ve paydaş
çoğunluğu ile alınacak karar yeterli olacaktır.
Mahkeme kararında yollamada bulunulan dairemiz kararı her ne kadar
merkezi sistemde doğalgaza dönüşüm yapıldıktan sonra, doğalgaz ile de olsa
ferdi ısınmaya geçilemeyeceğine ilişkin ise de, aynı karara karşı yapılan
karar düzeltme isteği üzerine anılan karar, Dairenin 29.6.1995 gün ve
1995/6210- 7784 sayılı Kararı ile kaldırılmış ve aksine hüküm kurulmuş olan
mahkeme kararı yukarıdaki gerekçeyle onanmış bulunmaktadır. Bu durumda yasa
hükmüne uygun çoğunluk ile alınmış bulunan doğalgaz ile ferdi ısınmaya geçişe
ilişkin kat malikleri kurulu kararının iptaline karar verilmesi doğru
görülmemiştir.
Ancak; aynı kararın 3 nolu bendinde davacılar yönünden merkezi ısınma
sisteminin devam etmesine dair fıkra hükmü aynı anagayrimenkulde iki tür
ısınma sisteminin (merkezi sistem- ferdi sistem) bulunamayacağı cihetle kat
malikleri kurulu kararının buna yönelik mahkeme kararı doğrudur.
Bu durumda mahkemece yapılacak iş, kat malikleri kurulu kararının
tamamının iptali davacılar tarafından istendiğine göre, yukarıda açıklandığı
gibi kararın ferdi ısınmaya geçilmeyi içeren 2 nolu bendi ile ilgili davanın
reddine; bir kısım bağımsız bölüm malikleri yönünden, merkezi ısınma
sisteminin devamına dair 3 nolu bendi ile ilgili davanın ise kabulü ile
iptaline karar vermek olmalıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 21.9.1995
gününde oyçokluğuyla karar verildi.


KARŞI OY YAZISI:

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesine göre kat malikleri
ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay hale
konmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak
bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile
verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu maddeye göre, ana taşınmazdaki merkezi ısıtma sisteminin, sisteme
dokunmaksızın yakıt cinsinin değiştirilmesi (katı, sıvı, doğalgaz, hava gazı
veya güneş enerjisi gibi) mümkündür. Bu değişime ekonomik durumlar (ucuzluk)
neden olabileceği gibi, çevre kirliliği, yokluk veya hukuki zorunluluklar da
sebep olabilir. Bu durumda merkezi sistem değişmediği ve binanın ısı
projesine bir müdahale olmadığı için yasa koyan kat maliklerinin sayı ve arsa
payı çoğunluğunu yeterli görmüştür.
Aksi durumda, yani merkezi ısıtmadan, ferdi ısınmaya geçmede veya
ferdi ısınmadan, merkezi ısıtma sistemine geçmede bir proje değişikliği söz
konusu olduğu için yasanın 42. maddesinin değil 19. maddesinin tatbiki söz
konusu olup, bu durumda da bütün kat maliklerinin rızası gerekir.
42. madde önce 431 sayılı Kanun hükmünde kararname ile (R.G:
13.2.1991- 20785) sonrada 5.2.1992 gün ve 3770 nolu kanunla (R.G. 11.2.1992-
21139) aynı mahiyette değiştirilmiş ve ortak kaloriferle olan ısınmanın
”doğal gaz kullanmak maksadıyla” “ferdi ısınmaya” dönüştürülmesi kat
maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararla yapılacağı
kanunla belirlenmiştir. Kanun koyucu doğalgaza geçişi ve ferdi ısınmaya
geçmeyi teşvik etmek istemiştir. Onun için kat maliklerinin geçiş
kararlarında bu iki unsurun bulunması gerekir. Yasa bu unsurların varlığı
halinde ve sadece ferdi ısınmaya geçerken 19. maddeye bir istisna getirerek,
ısı sistemi ve ısı projesinin değişmesindeki bütün kat maliklerinin rızasının
alınması şartını kaldırmıştır.
Olayda ise ana bina merkezi ısı sistemini 42. maddeden faydalanarak
daha önceki bir kat malikleri kararı ile doğalgazla çalışır hale
dönüştürdükleri halde bazı kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile
aldıkları karar ile doğalgazlı ferdi ısınmaya dönüştürmek istemektedirler.
Isıtma sistemi zaten doğal gazla çalıştığı için olayda “doğal gaz kullanmak”
unsuru yoktur ve yasanın değişik 42. maddesinin değil, 19. maddenin
şartlarının aranması ve ısı projesinin iptali konu olduğu için tüm kat
maliklerinin rızasının varlığı gerekir.
Kat maliklerinin dönüşüm kararının iptali isteğinin mahkemece kabulü
bu sebeple doğru olup, sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.

Üye

KARŞI OY YAZISI:

Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinin 3. fıkrasına göre “ortak
kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya
dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri
karar üzerine yapılır.”. Fıkrada “doğalgaz kullanmak maksadıyla” denilmek
suretiyle, amacın doğalgaza dönüşümü teşvik olduğu belirtilmiştir. Ferdi
ısınma ön planda tutulmak istenseydi, diğer yakıt türleriyle de bu tür
ısınmaya aynı kolaylığın sağlanması gerekirdi. Asıl amaç doğalgaza dönüşümü
sağlamak olduğuna göre bu tür yakıtla ortak ısınma sisteminden doğalgazla
ferdi ısınmaya dönüşümün fıkra kapsamı dışında kalması gerekir.
Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinin 3 ve 4. fıkralarıyla, aynı
yasanın tüm kat maliklerinin rızası olmadan projeye aykırı değişiklikler
yapılamıyacağını öngören 19 ve yönetim planının değiştirilmesine ilişkin 28.
maddesine istisna getirilmiştir. Bu istisna hükmünün daha da geniş yorumu,
bir anayasal hak olan sözleşme özgürlüğüne ölçüsüz müdahale niteliğine
dönüşür.
Doğalgazla ortak ısınma sistemine kısa süre önce geçmiş belki
masraflarını henüz ödeyememiş dar gelirli kat maliklerini yeni bir mali yük
altına sokacak böyle bir uygulamanın, hakkaniyet kavramıyla ve bazı hallerde
iyiniyet kurallarıyla da bağdaşmayacağı açıktır.
Daha uzun yıllar kullanılabilecek ortak ısıtma tesislerinin ferdi
ısınma sistemine dönüşümü sonucu hurdaya çıkarılması, milli ekonomiye de
zarar verecektir.
Belirtilen nedenlerle sayın çoğunluğun kararına katılmıyorum.

Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA